Tomasz Gwinciński
Muzyk

Biografia

Tomasz Gwinciń­ski (ur. 15 stycznia 1963 w Bydgosz­czy) – polski muzyk: gitarzy­sta, perku­si­sta, kompo­zy­tor filmowy i teatral­ny; scena­rzy­sta i reżyser filmowy.

Życiorys

Urodził się w 1963 r. Jest synem bydgo­skiej działacz­ki samorzą­do­wej Felicji Gwinciń­skiej (przewod­ni­czą­cej Rady Miasta 1998–2006, prezes Towarzy­stwa Muzycz­ne­go). W pierw­szej klasie liceal­nej (IV LO w Bydgosz­czy) utworzył z kolegami zespół rockowy, w którym grał na perkusji. Później jego pasją stała się gra na gitarze. Po kilku­let­nich studiach na Wydziale Lekar­skim Akademii Medycz­nej w Łodzi, poświę­cił się wyłącz­nie muzyce na różnych płasz­czy­znach: twórczej i wykonawczej.

Był jednym z założy­cie­li grupy Trytony wraz ze Sławomir Janickim i Jackiem Buhlem, nagrał dwie płyty: "Tańce bydgo­skie" i "Zarys matema­ty­ki niewin­nej". Kompo­no­wał też muzykę do spekta­kli "Ubu Król czyli Polacy" w reżyse­rii Wiesława Górskie­go (1995) i razem z zespołem instru­men­tal­nym prezen­to­wał ją na żywo na każdym przed­sta­wie­niu w Teatrze Polskim.

Był liderem grup Henryk Brodaty, Trytony, Maestro Trytony, NonLi­ne­ar Ensamble i in. Współ­two­rzył tzw. scenę yassową m.in. z Tymonem Tymań­skim, Jerzym Mazzol­lem i Mikoła­jem Trzaską. Związany z działal­no­ścią bydgo­skie­go klubu Mózg. Od 2004 współ­pra­cu­je z reżyse­rem Pawłem Passinim, a od 2008 także z Wojcie­chem Kościelniakiem.

Jest człon­kiem Akademii Fonogra­ficz­nej w Sekcji Muzyki Jazzowej.

Realizacje teatralne

Jako kompo­zy­tor T.G. brał udział w licznych reali­za­cjach teatral­nych m.in.:

 • 1996 Ubu Król Alfreda Jarry – Teatr Polski w Bydgoszczy
 • 1999 Przebu­dze­nie Wiosny Franka Wedekin­da – Stary Teatr im. Heleny Modrze­jew­skiej w Krakowie
 • 2000 Cztery Małe Dziew­czyn­ki Pabla Picassa – Teatr Współ­cze­sny w Szczecinie
 • 2000 Trans – Atlantyk Witolda Gombro­wi­cza – Teatr Polski w Szczecinie
 • 2001 Sytuacje rodzinne Biljany Srblja­no­vić – Teatr Drama­tycz­ny w Elblągu
 • 2003 Tlen Iwana Wyrypa­je­wa – Teatr Powszech­ny w Warszawie
 • 2003 Opowie­ści o zwyczaj­nym Szaleń­stwie Petra Zelenki – Lubuski Teatr im. L. Krucz­kow­skie­go w Zielonej Górze;
 • 2003 Testo­ste­ron Andrzeja Saramo­no­wi­cza – Teatr Jeleniogórski
 • 2004 Dybbuk na podsta­wie utworów Szymona Anskiego i Edmonda Jabée – Teatr Nowy w Poznaniu
 • 2004 Sinobro­dy – nadzieja kobiet Dea Loher – Teatr im. J.Kochanowskiego w Opolu
 • 2005 Nie-Boska komedia Zygmunta Krasiń­skie­go – Stary Teatr im. Heleny Modrze­jew­skiej w Krakowie – w ramach festi­wa­lu Re-wizje romantyczne
 • 2005 Ifigenia w Aulidzie według Eurypi­de­sa – Teatr im. J.Kochanowskiego w Opolu
 • 2006 Kordian Juliusza Słowac­kie­go – Teatr Polski w Warszawie
 • 2008 Proces Franza Kafki – spektakl muzyczny – PWST w Krakowie – spektakl dyplo­mo­wy studen­tów specja­li­za­cji wokalno – aktor­skiej IV r. WA
 • 2008 Hamlet 44 według Williama Szekspi­ra – Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go – z okazji 64. rocznicy wybuchu powsta­nia warszawskiego
 • 2008 Operetka Witolda Gombro­wi­cza – Teatr Drama­tycz­ny im. Jerzego Szaniaw­skie­go w Płocku
 • Jako współ­twór­ca scena­riu­sza i kompozytor:

 • 2006 Amszel Kafka – Teatr Polski we Wrocławiu
 • Realizacje filmowe i telewizyjne

  Jako scenarzysta i reżyser

  Tomasz Gwinciń­ski nakręcił kilka etiud filmo­wych m.in. Film o Józefie, natomiast aktual­nie pracuje nad pełno­me­tra­żo­wą produk­cją Gry polowe.

  Jako kompozytor
 • 2000 Kraków Wyspiań­skie­go – TVP2
 • 2001 I co wy na to Gałuszko – Canal+ | 
 • 2001 Podróż do miejsca urodze­nia – TVP2
 • 2003 Gdzie Rzym, gdzie Krym… czyli podróże Jerzego Pomia­now­skie­go – TVP1
 • 2003 W środku
 • 2005 Artykuł 567 – TVP1
 • 2005 Kino objaz­do­we
 • 2006 Zawód: inteli­gent – TVP1
 • 2007 Pierwszy dzieńRosja – Polska. Nowe spojrzenie
 • 2008 Na niebie na ziemi
 • Jako scenarzysta i reżyser

  Tomasz Gwinciń­ski nakręcił kilka etiud filmo­wych m.in. Film o Józefie, natomiast aktual­nie pracuje nad pełno­me­tra­żo­wą produk­cją Gry polowe.

  Jako kompozytor
 • 2000 Kraków Wyspiań­skie­go – TVP2
 • 2001 I co wy na to Gałuszko – Canal+ | 
 • 2001 Podróż do miejsca urodze­nia – TVP2
 • 2003 Gdzie Rzym, gdzie Krym… czyli podróże Jerzego Pomia­now­skie­go – TVP1
 • 2003 W środku
 • 2005 Artykuł 567 – TVP1
 • 2005 Kino objaz­do­we
 • 2006 Zawód: inteli­gent – TVP1
 • 2007 Pierwszy dzieńRosja – Polska. Nowe spojrzenie
 • 2008 Na niebie na ziemi

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI