Tomasz Hołuj
Muzyk

Biografia

Tomasz Hołuj (ur. 22 paździer­ni­ka 1947 w Krakowie) – polski malarz, poeta, muzyk. Syn pisarza, Tadeusza Hołuja.

Publi­ko­wał poezję zanim zaczął wysta­wiać obrazy. Zamiesz­cza­ło je Życie Literac­kie a potem Młoda Kultura. Był człon­kiem oraz współ­za­ło­ży­cie­lem grupy muzycz­nej Osjan. Uczest­ni­czył w niej aktywnie od początku lat 70' do 1983 roku. W tym czasie również wydawał swoją poezję.

Po Liceum Plastycz­nym w Krakowie przyszedł czas na Akademie Sztuk Pięknych, wydział malar­stwa i pracow­nie profe­so­ra Nowosiel­skie­go. Pasją jednak, już od lat liceal­nych, była perkusja. Spotka­nie Marka Jackow­skie­go i Jacka Ostaszew­skie­go zaowo­co­wa­ło założe­niem tria Osjan, gdzie Hołuj grał od pierw­sze­go występu grupy przez 12 lat, dając około 1000 koncer­tów. Trio po roku 1975 stało się duetem Ostaszew­ski - Hołuj. W 1976 roku pojawili się muzycy, Dimitrios "Milo" Kurtis i Zygmunt Kaczmar­ski. Obaj zostali zapro­sze­ni do wspólnej gry przez Hołuja, który w 1979 roku opuścił zespół z powodu wyjazdu na inten­syw­ny trening Zen do USA.

Po powrocie ze Stanów Tomasz Hołuj został wybrany przewod­ni­czą­cym Związku Buddy­stów Zen i w tej roli organi­zo­wał, wbrew woli SB i władz PRL, osadnic­two buddy­stów Zen i ośrodki medyta­cyj­ne w Przesie­ce i Zacheł­miu, pod Jelenią Górą, pomimo utrud­nień Stanu Wojennego.

W 1982 Hołuj powrócił do Osjan, którego szeregi zasilił Wojciech Waglew­ski. Jako kwartet Osjan dał kilkaset koncer­tów w PRL i w Zachod­niej Europie. W roku 1983 Tomasz Hołuj ostatecz­nie opuścił grupę Osjan aby stać się częścią trio Tomasza Stańki (Stańko, Szczurek, Hołuj). W 1984 roku wyjechał na stałe do Szwecji, gdzie inten­syw­nie zajął się malar­stwem oraz wysta­wia­niem swoich prac. Zajął się również organi­zo­wa­niem buddyj­skich grup medyta­cyj­nych Chan i Zen .

Od 30 lat w związku z Ewą Hołuj (2013).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI