Tomasz Łosowski
Muzyk

Biografia

Tomasz Łosowski (ur. 28 września 1973 w Gdańsku) – polski perku­si­sta, muzyk sesyjny, edukator. Jeden z najbar­dziej znanych perku­si­stów w Polsce.

Współ­pra­co­wał z wieloma artysta­mi polskiej sceny popowej, rockowej i jazzowej. Nagrał przeszło 50 płyt (w tym swoje projekty autor­skie). Od 1991 r. gra w Kombi oraz współ­two­rzy jazzowe projekty: Orange Trane, Quartado, Lemań­czyk – Łosowski - Łukowski jazz trio. Oprócz tego jest znanym eduka­to­rem, prowadzi warsz­ta­ty i pokazy perku­syj­ne (drum clinic) na terenie całego kraju. Został uhono­ro­wa­ny tytułem Najlep­sze­go Perku­si­sty Roku 2004 w plebi­scy­cie magazynu "Gitara i Bas + Bębny" oraz nagrodą Eugeniu­sza w plebi­scy­cie magazynu "Perku­si­sta" w katego­rii Najlep­szy Edukator w 2014 roku. Autor pierw­szej profe­sjo­nal­nej szkoły na perkusję w Polsce wydanej przez pismo "Gitara i Bas + Bębny". W 2015 roku został wyróż­nio­ny przez Doma Famularo w amery­kań­skim czaso­pi­śmie "Modern Drummer" jako między­na­ro­do­wy edukator (lista eduka­to­rów z całego świata).

Wczesne lata

Tomasz Łosowski urodził się 28 września 1973 roku w Gdańsku, gdzie również się wychował. Jest absol­wen­tem szkoły muzycz­nej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiej­skie­go w Gdańsku.

Działalność artystyczna

Tomasz Łosowski profe­sjo­nal­ną działal­ność artystycz­ną rozpo­czął od występu wraz z grupą swojego ojca, Sławo­mi­ra – Kombi. Był to jubile­uszo­wy koncert z okazji 15-lecia grupy (1991 rok). Koncert ten został zareje­stro­wa­ny i wydany w 1993 roku pod nazwą Ostatni koncert.

W 1994 roku poznał basistę Piotra Lemań­czy­ka, który zaprosił go do projektu Orange Trane. Łosowski wraz z zespołem wystę­po­wał m.in. podczas festi­wa­li Jazz nad Odrą i Pomorska Jesień Jazzowa, gdzie Orange Trane otrzy­ma­ło nagrody i wyróż­nie­nia. W 1997 roku ukazał się debiu­tanc­ki album kwartetu pt. Obertas, a następ­nie w 1998 roku My personal Friend. Później działal­ność zespołu została zawie­szo­na. W 2011 roku Piotr Lemań­czyk wraz z Tomaszem Łosow­skim reakty­wo­wa­li zespół. Zapro­si­li do współ­pra­cy wibra­fo­ni­stę Dominika Bukow­skie­go. W 2012 roku ukazała się pierwsza płyta nowego składu – Orange Trane Acoustic Trio. Kolejna płyta p.t. FUGU, ukazała się w 2014. W 2016 roku zespół wydał płytę p.t. Inter­per­so­nal Lines nagraną z brytyj­skim sakso­fo­ni­stą i raperem Soweto Kinchem, oraz z Jakubem Skowroń­skim, polskim sakso­fo­ni­stą młodego pokole­nia. W 2018 roku do składu dołączył sakso­fo­ni­sta – Szymon Łukowski. Obecnie zespół ukończył nagranie nowej płyty – premiera – jesień 2019. Wydawcą jest firma MTJ. Na płycie obok stałego składu (Lemań­czyk, Łosowski, Łukowski, Bukowski) gościn­nie zagrali: Raper Eskaubei (Bartosz Skub), Jakub Skowroń­ski (saksofon) i Michał Ciesiel­ski (saksofon).

W 2003 roku Łosowski został człon­kiem grupy Squad. W zespole ponadto wystę­po­wa­li gitarzy­sta Marek Raduli, basista Wojciech Pilichow­ski, klawi­szo­wiec Wojciech Olszak i skrzypek Adam Bałdych. W takim składzie grupa zareje­stro­wa­ła trzy utwory, które ukazały się na płycie CD jako dodatek do czaso­pism Audio oraz Estrada i Studio.

Trio jazzroc­ko­we ΠR2 było następ­stwem działal­no­ści grupy Squad (Raduli, Pilichow­ski, Łosowski). W 2005 roku ukazał się debiu­tanc­ki album grupy zatytu­ło­wa­ny Trans­por­ter wydany nakładem wytwórni muzycz­nej Fonogra­fi­ka. W 2008 roku ukazał się drugi album grupy pt. Time 52. Latem 2012 roku formacja zaprze­sta­ła działalności.

Również w 2003 roku Łosowski wydał pierwszą swoją solową płytę pt. C.V, na którą skompo­no­wał muzykę i zaprosił polskich muzyków z kręgu rocka, popu i jazzu.

Późną jesienią 2012 roku powstał zespół Quartado, który wykonuje muzykę z pogra­ni­cza jazzu, fusion, latin. Zespół nagrał płytę pt. Quartado, która zyskała wiele przychyl­nych recenzji i była wielo­krot­nie emito­wa­na w Progra­mie Trzecim Polskie­go Radia.

Obecny skład zespołu to Jan Rejno­wicz – forte­pian, instru­men­ty klawi­szo­we, Marcin Wądołow­ski – gitary, Karol Kozłow­ski – gitara basowa, Tomasz Łosowski – perkusja. W czerwcu 2019 ukazała się druga płyta zespołu pt. Quartado2. Wydawcą jest firma Soliton.

W 2015 roku Tomasz Łosowski nagrał kolejną solową płytę – tym razem bardziej jazzową – Tomasz Łosowski Acoustic Trio. Do projektu zaprosił Piotra Lemań­czy­ka (kontra­bas) oraz sakso­fo­ni­stę Szymona Łukowskiego).

W sierpniu 2016 roku ukazał się album solowy T. Łosow­skie­go pt. Fusion­land. Płyta ta była od strony styli­stycz­nej była konty­nu­acją pierw­szej płyty solowej pt. CV”. Z kolei w 2018 roku płyta C.V. zajęła ósmą pozycję w katego­rii – 100 najważ­niej­szych perku­syj­nych płyt w Polsce (wg. Magazynu Perku­si­sta). Wyróż­nie­nie to zainspi­ro­wa­ło T. Łosow­skie­go do reedycji płyty z nowym maste­rin­giem, który zrobił znany produ­cent muzyczny Wojciech Olszak. Wydawcą (tak jak płyty Fusion­land została firma Soliton).

Działalność jako sideman

Poza wystę­pa­mi w zespo­łach Łosowski zreali­zo­wał na przestrze­ni lat szereg nagrań jako gość i muzyk sesyjny. W połowie lat 90. XX wieku poznał basistę Wojtka Pilichow­skie­go, z którym nagrał wydany w 1996 roku album pt. Granat. Wydaw­nic­two uzyskało nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyk w katego­rii album roku – jazz. W 2001 roku na zapro­sze­nie Pilichow­skie­go ponownie zagrał na albumie pt. Pi. W 2004 roku zagrał na albumie Leszka Możdżera Pub 700.

Łosowski nagrywał ponadto z takimi wykonaw­ca­mi i grupami muzycz­ny­mi jak: Kapela Przyja­cie­la, Robert Janson, Renata Dąbkow­ska, Jacek Gawłow­ski, Kuba i Maciek Molęda, Marcin Duński, Mikołaj Majku­siak czy Marek Biliński. Część nagrań została zareje­stro­wa­na w rodzin­nym studiu nagrań Łosow­skich – SL Studio.

Warsztaty perkusyjne

Tomasz Łosowski od wielu lat prowadzi warsz­ta­ty perku­syj­ne, zarówno dla perku­si­stów jak i dla całych zespołów.

Prowa­dził warsz­ta­ty na m.in., Jawor­kach (Muzyczna Owczar­nia), Vena Łódź Festiwal, festi­wa­lu Blues nad Bobrem, Przystan­ku Woodstock, tzw. Konec­kich Warsz­ta­tach Muzycz­nych, Drum School w Łodzi i w wielu innych miejscach Polski.

Zestaw perkusyjny

; DW Collec­tors Exotic – Natural to Emerald Fade Lacquer Special­ty over Olive Ash Burl

 • 14"x 5" Super­so­lid Exotic Edge Snare
 • 14"x 5" Top Edge Exotic Snare
 • 14"x 5" Edge Exotic Snare
 • 12"x 5" Edge Exotic Snare
 • 22"x 18" Bass Drum
 • 22"x 8" Bass Drum Woofer
 • 18"x 16" Bass Drum
 • 10"x 8" Tom-Tom
 • 12"x 9" Tom-Tom
 • 14"x 11" Tom-Tom
 • 16"x 13" Tom-Tom
 • ; DW Collec­tors Exotic – Private Reserve Water­fall Bubinga (limited edition)

 • 22" x 18" Bass Drum
 • 10" x 8" Tom-Tom
 • 12" x 9" Tom-Tom
 • 14" x 11" Tom-Tom
 • 16" x 13" Tom-Tom
 • ; Gretsch USA Custom – Walnut Gloss

 • 22" x 18" Bass Drum
 • 10" x 7" Tom-Tom
 • 12" x 8" Tom-Tom 
 • 14" x 14" Floor-Tom
 • 16” x 16” Floor-Tom
 • ; Gretsch Brodka­ster Walnut Satin

 • 20" x 14" Bass Dum 
 • 10" x 7" Tom-Tom
 • 12”x8” Tom-Tom
 • 14”x 14” Floor-Tom
 • 14” x 6,5” Snare
 • ; Gretsch snares:

 • 14” x 6,5 Brooklyn Bell Brass (limited edition)
 • 14” x 5” Vinnie Colaiuta signa­tu­re Snare
 • 12” x 4”Vinnie Colaiuta signa­tu­re Picolo Snare
 • Pałeczki perkusyjne
 • Regal Tip Łosowski Signa­tu­re 8A
 • Zildjian Cymbals
 • K Custom Hybrid Reverse Limited hi hat 14" 
 • K Custom Session hi-hat 14" 
 • Zildjian 8”, 10” FX Stacks
 • A Custom Master­so­und Hi-hat 12" 
 • K Custom Dark Complex Ride 21”
 • K Custom Organic Ride 21”
 • K Constan­ti­no­ple Renais­san­ce Ride 22”
 • K Constan­ti­no­ple Bounce Ride 22”
 • A Custom Crash 17" zamien­nie K Custom Fast Crash 18" 
 • A Custom Crash 16" 
 • K Zildjian Cluster Crashes 16”, 18”, 20”
 • Azuka Lation Multi Crash 15" zamien­nie A Custom EFX 18" 
 • Avedis Zildjian Armand Ride "Sweet Baby" 19" zamien­nie K Custom Special Dry Crash 20” lub 22”
 • Oriental China Trash 18" zamien­nie Oriental China Trash 20”
 • Oriental Trash Splash 9"
 • A Custom Splash 6" , 8”, 10” i 12”
 • Zestawy elektroniczne
 • Roland TDW 20 (perkusja elektroniczna)
 • Simmons SDS V (perkusja elektroniczna)

 • Dyskografia 21

  Tomasz Łosowski - Acoustic Trio

  Acoustic Trio

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 420-2
  • EAN: 5901571094205
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 12113
  • EAN: 5906409121139
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Łosowski - Biała Perła - mój żaglowiec

  Biała Perła - mój żaglowiec

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Tomasz Łosowski - C.V.

  C.V.

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

  C.V. - Remastered

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 845-2
  • EAN: 5901571098456
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
  Łosowski - Czerwień i czerń

  Czerwień i czerń

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Tomasz Łosowski - Fusionland

  Fusionland

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 501-2
  • EAN: 5901571095011
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  Blenders - Kaszëbë

  Kaszëbë

  Blenders
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL-074
  • EAN: 5902527007409
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kombi - Koncert 40-lecia Kombi

  Koncert 40-lecia Kombi

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 90408
  • EAN: 5906409904084
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Live

  Live

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 90263
  • EAN: 5906409902639
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Łosowski - Miłość...

  Miłość...

  Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 01-08
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Łosowski - Niebo...

  Niebo...

  Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Sławomir i Tomasz Łosowscy - Nowe narodziny

  Nowe narodziny

  Sławomir i Tomasz Łosowscy
  • Wytwórnia: X-Serwis
  • Numer katalogowy: XS CD 008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Kombi - Nowy album

  Nowy album

  Kombi
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902249020625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Janson - Nowy świat

  Nowy świat

  Janson
  Kombi - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Kombi
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 047 - 048
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1993
  Łosowski - Pekin - Digital Sound

  Pekin - Digital Sound

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombi - Słodkiego miłego życia

  Słodkiego miłego życia

  Kombi
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5275402
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Pi eR Dwa (ΠR2) - Time 52

  Time 52

  Pi eR Dwa (ΠR2)
  Pi eR Dwa (ΠR2) - Transporter

  Transporter

  Pi eR Dwa (ΠR2)
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: FCD 172
  • EAN: 5905912550894
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Łosowski - Zaczarowane miasto

  Zaczarowane miasto

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 90140
  • EAN: 5906409901403
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: multi CD box

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI