Tomasz "Magic" Osiński
Muzyk

Biografia

_​_​NOTOC_​_​

Tomasz Osiński (ur. 1971) – polski muzyk, kompo­zy­tor, gitarzy­sta i produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. W latach 1991-2007 członek formacji Sweet Noise wraz z którą nagrał pięć albumów polsko­ję­zycz­nych oraz trzy anglo­ję­zycz­ne. W 1997 i 2002 roku wraz z zespołem otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyka.

Życiorys

Tomasz Osiński muzyką zainte­re­so­wał się we wczesnym dzieciń­stwie. Jako sześcio­la­tek grał na harmo­nij­ce ustnej. Naukę gry na gitarze rozpo­czął w wieku dziesię­ciu lat. Ćwiczył samodziel­nie odtwa­rza­jąc uprzed­nio różno­rod­ną muzykę na gramo­fo­nie. Pierw­szym instru­men­tem młodego muzyka była gitara akustycz­na Defil. Główną inspi­ra­cję gitarzy­sty stano­wi­ła wówczas muzyka blues, w tym tacy wykonaw­cy jak: Muddy Waters czy B.B. King. Grę na gitarze elektrycz­nej Osiński rozpo­czął dopiero w szkole zawodo­wej. Szkolny zespół w którym wystę­po­wał miał na wyposa­że­niu gitarę Samba oraz wzmac­niacz Eltron 30. Zmiana instru­men­tu przyczy­ni­ła się także do posze­rze­nia zainte­re­so­wań muzycz­nych na rzecz takich formacji jak Led Zeppelin i Black Sabbath. W później­szym okresie szkoła zaopa­trzy­ła muzyka w nową gitarę - Aster Rock.

Pod koniec lat 80. XX w. Osiński grał w lokal­nych zespo­łach. Wkrótce muzykiem zainte­re­so­wał się wokali­sta Piotr "Glaca" Mohamed. Na jego zapro­sze­nie w 1991 Osiński dołączył do Sweet Noise. W 1993 muzyk kupił swoją pierwszą gitarę elektrycz­ną marki Mayones. Na nowym instru­men­cie wraz z zespołem Sweet Noise nagrał pierwszy album zatytu­ło­wa­ny Respect. Kolejne albumy formacji nagrane z udziałem Osińskie­go to: Getto (1996), Ghetto (1997), Koniec Wieku (1998), The End of Century (1999), Czas ludzi cienia (2002), Revolta (2003) oraz The Triptic (2007).


Dyskografia 9

Sweet Noise - Czas ludzi cienia

Czas ludzi cienia

Sweet Noise
Sweet Noise - Getto

Getto

Sweet Noise
Sweet Noise - Koniec wieku

Koniec wieku

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 538 233-2
 • EAN: 0731453823327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
NoNe - No One

No One

NoNe
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0114
 • EAN: 5907785016972
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Sweet Noise - Respect

Respect

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Sweet Noise - Revolta

Revolta

Sweet Noise
Sweet Noise - Świadek

Świadek

Sweet Noise
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: bez opakowania
Sweet Noise - The Triptic

The Triptic

Sweet Noise
Sweet Noise - Wyżej

Wyżej

Sweet Noise

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI