Wacław "Vogg" Kiełtyka
Muzyk

Biografia

Wacław "Vogg" Kiełtyka (ur. 17 grudnia 1981 w Krośnie) – polski muzyk, kompo­zy­tor i multiin­stru­men­ta­li­sta. Absol­went szkoły muzycz­nej I i II stopnia oraz Akademii Muzycz­nej w Krakowie w klasie akorde­onu. Współ­za­ło­ży­ciel i gitarzy­sta grupy Decapi­ta­ted, a także członek black­me­ta­lo­wej formacji Lux Occulta. W latach 2008-2009 gitarzy­sta sesyjny death­me­ta­lo­wej grupy Vader. Kiełtyka współ­pra­co­wał ponadto z wokalist­ką Renatą Przemyk i zespołem Sceptic.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Życiorys

Wacław "Vogg" Kiełtyka działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w 1996 roku w zespole Decapi­ta­ted, który założył wraz z młodszym bratem Witoldem. Skład uzupeł­nio­ny został przez wokali­stę Wojcie­cha "Saurona" Wąsowi­cza i basistę Marcina "Martina" Rygla. Młody zespół, pomimo trudno­ści z lokali­za­cją sali prób, w krótkim czasie skompo­no­wał pierwsze nagrania. Debiu­tanc­ki materiał demo został zareje­stro­wa­ny w rok później i wydany na kasecie pt. Cemete­ral Gardens. Kolejne kompo­zy­cje ukazały się w 1998 roku na kasecie zatytu­ło­wa­nej The Eye of Horus.

Również w 1998 roku Kiełtyka i Rygiel uzupeł­ni­li skład black­me­ta­lo­wej grupy Lux Occulta. Muzycy wzięli udział w nagra­niach wydanej rok później płyty pt. My Guardian Anger (1999). Za sprawą korespon­du­ją­ce­go z Kiełtyką lidera zespołu Vader, Piotra "Petera" Wiwczar­ka, zespół Decapi­ta­ted uzyskał kontrakt menadżer­ski z Massive Music. Agencja w krótkim czasie dopro­wa­dzi­ła do podpi­sa­nia kontrak­tu z Wicked World, podod­dzia­łem wytwórni muzycz­nej Earache Records. W 2000 roku ukazał się wypro­du­ko­wa­ny przez Wiwczar­ka debiut Decapi­ta­ted pt. Winds of Creation. Płyta zapocząt­ko­wa­ła popular­ność zespołu oraz uznanie wśród publicz­no­ści jak i dzien­ni­ka­rzy muzycz­nych. Czaso­pi­smo Metal Maniacs określi­ło grupę mianem nadziei death metalu, natomiast magazyn Terro­ri­zer uznał najlep­szym debiutem roku 2000.

W związku ze obowiąz­ka­mi szkol­ny­mi Kiełtyka jak i pozosta­li człon­ko­wie zespołu nie mogli w pełni czynnie uczest­ni­czyć w promocji albumu. Jednakże w okresie wakacji muzycy dali szereg koncer­tów w Europie. W 2001 roku ukazał się drugi album Lux Occulta z Kiełtyką w składzie pt. The Mother and the Enemy. Na początku 2002 roku ukazał się drugi album studyjny Decapi­ta­ted pt. Nihility. Wydaw­nic­two również było promo­wa­ne podczas koncer­tów m.in. wraz z grupami Incan­ta­tion, Vader, Krisiun i Preju­di­ce. W 2004 roku został wydany czwarty album Decapi­ta­ted zatytu­ło­wa­ny The Negation. W 2005 roku grupa odbyła pierwszą europej­ską trasę koncer­to­wą w roli headli­ne­ra. Latem tego samego roku grupę opuścił wielo­let­ni wokali­sta grupy Wojciech "Sauron" Wasowicz, którego zastąpił Adrian "Covan" Kowanek. W nowym składzie został nagrany album pt. Organic Hallu­ci­no­sis, wydany w 2006 roku. Również w 2006 roku Wacław "Vogg" Kiełtyka objął funkcję gitarzy­sty w koncer­to­wym zespole wokalist­ki Renaty Przemyk. Pomimo sukcesów zespół Decapi­ta­ted borykał się z proble­ma­mi finan­so­wy­mi oraz personalnymi.

W konse­kwen­cji w 2007 roku z zespołu odszedł basista Marcin "Martin" Rygiel. W między­cza­sie bez powodze­nia Vogg wziął udział w przesłu­cha­niach na drugiego gitarzy­stę w zespole Morbid Angel. Pod koniec paździer­ni­ka 2007 roku, w trakcie trasy koncer­to­wej w Europie wschod­niej, zespół spotkał wypadek samocho­do­wy. W wyniku odnie­sio­nych obrażeń śmierć poniósł brat Kiełtyki - Witold. Natomiast w wyniku błędów popeł­nio­nych w trakcie leczenia stan zdrowia Kowanka uległ znacz­ne­mu pogor­sze­niu. W następ­stwie choroba uniemoż­li­wi­ła wokali­ście dalszą działal­ność artystyczną.

Kiełtyka natomiast spędził kolejne miesiące w rodzin­nym Krośnie. Następ­nie przepro­wa­dził się do Krakowa, gdzie zaczął pracować jako sprze­daw­ca sklepie muzycz­nym. W 2008 roku na zapro­sze­nie Piotra "Petera" Wiwczar­ka, Kiełtyka dołączył do zespołu Vader oraz grupy Jacka Hiro - Sceptic. Pomimo propo­zy­cji udziału w sesji nagra­nio­wej ósmego albumu Vader pt. Necro­po­lis, Kiełtyka odmówił ze względu na niedo­peł­nie­nie warunków finan­so­wych. Po odbyciu niemal 150 koncer­tów wraz z Vader Kiełtyka wznowił działal­ność Decapi­ta­ted w odnowio­nym składzie. Muzyk do współ­pra­cy zaprosił perku­si­stę Kerima "Krimha" Lechnera, wokali­stę Rafała Piotrow­skie­go oraz basistę Filipa "Heinri­cha" Hałuchę. Pod koniec 2010 roku po odbyciu licznych koncer­tów na całym świecie zespół rozpo­czął prace nad nowym albumem. Również w 2010 roku muzyk opuścił także spora­dycz­nie koncer­tu­ją­cy zespół Sceptic.

Pod koniec września 2019 został ogłoszo­ny gitarzy­stą Machine Head, przewi­dzia­nym do składu podczas trasy koncer­to­wej w Europie, zapla­no­wa­nej z okazji 25. rocznicy wydania albumu Burn My Eyes.

Instrumentarium

Wacław "Vogg" Kiełtyka jako profe­sjo­nal­ny muzyk przez większość lat działal­no­ści artystycz­nej posłu­gi­wał się wykona­ny­mi na zamówie­nie gitarami firmy Ran. Instru­men­ty były wyposa­żo­ne w przystaw­ki EMG-81 oraz system tremolo Floyd Rose, z kolei korpus został zainspi­ro­wa­ny serią gitar B.C. Rich Ironbird. Wśród stoso­wa­nych przez muzyka wzmac­nia­czy znalazł się m.in. Mesa Boogie Dual Recti­fier, który posłużył podczas nagrań debiu­tanc­kie­go albumu formacji Decapi­ta­ted pt. Winds of Creation (2000).

W 2002 roku podczas sesji nagra­nio­wej płyty Nihility Kiełtyce posłu­ży­ły trzy wzmac­nia­cze, w tym: Mesa Boogie Triple Recti­fier, Crate Excali­bur oraz Marshall Valve­sta­te. Dwa lata później podczas prac nad płytą The Negation instru­men­ta­li­sta wykorzy­stał kolejny model wzmac­nia­cza Mesa Boogie - Triple Recti­fier. W trakcie prac nad wydanym w 2006 roku albumem Organic Hallu­ci­no­sis zasto­so­wał wzmac­niacz Randall Warhead, a także siedmio­stru­no­wą gitarę Ibanez Universe.

W 2006 roku podczas występów z wokalist­ką i autorką piosenek - Renatą Przemyk, Kiełtyka stosował elektrycz­ną gitarę OLP MM4 SSPG RP oraz akustycz­ny model firmy Washburn EA10N 6. Po dołącze­niu w 2008 roku do zespołu Vader, Vogg nabył wykonany na zamówie­nie model gitary Washburn Dime oraz fabrycz­ny instru­ment Gibson Shred V. Pozosta­ły sprzęt obejmo­wał: wzmac­niacz Laboga Mr. Hector, kolumny głośni­ko­we Laboga 4×12 V30, kable Laboga, efekty Boss NS-2 i DD-3, DigiTech Whammy, pedał Morley Bad Horsie II oraz zasila­cze Line 6 i Yankee.

Po wznowie­niu działal­no­ści zespołu Decapi­ta­ted w 2009 gitarzy­sta podczas koncer­tów stosował wzmac­nia­cze Randall RH300 oraz Laboga Mr. Hector. Podczas sesji piątego albumu Decapi­ta­ted pt. Carnival is Forever (2011), Wacław Kiełtyka korzy­stał z sześcio­stru­no­wych gitar Dean ML Custom Shop i Gibson Shred V oraz siedmio­stru­no­wej gitary ESP 7 Custom Shop należą­cej do Patryka "Setha" Sztybera znanego z występów w grupie Behemoth. Nadto używał kolejnej gitary Thor - produk­cji Ran Guitars. Wśród zasto­so­wa­nych wzmac­nia­czy gitaro­wych znalazły się takie modele jak: Crate Excali­bur, Bogner Ubershall, Diesel Herbert, VHT Pitbull oraz Marshall Valve­sta­te. Muzyk użył ponadto kolumn głośni­ko­wych Mesa Boogie i Ashdown, strun Ernie Ball, kabli Laboga oraz szeregu efektów: BOSS DD-3, Digitech Whammy i Morley Bad Horsie. W 2012 roku został endor­se­rem wzmac­nia­czy i kolumn głośni­ko­wych firmy EVH. Z kolei od 2014 jest endor­se­rem instru­men­tów firmy Ibanez.


Dyskografia 11

Virgin Snatch - Act Of Grace

Act Of Grace

Virgin Snatch
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 070
 • EAN: 5903427872289
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Decapitated - Anticult

Anticult

Decapitated
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 314
 • EAN: 5902643880078
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Blindead - Autoscopia / Murder in Phazes

Autoscopia / Murder in Phazes

Blindead
 • Wytwórnia: Foreshadow Productions
 • Numer katalogowy: DLR cd06 / FSH CD09
 • EAN: 5904259358613
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Decapitated - Blood Mantra

Blood Mantra

Decapitated
Decapitated - Carnival Is Forever

Carnival Is Forever

Decapitated
Acid Drinkers - Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 133
 • EAN: 5903427874016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Decapitated - Nihility

Nihility

Decapitated
 • Wytwórnia: Wicked World (UK)
 • Numer katalogowy: MOSH 255 CD
 • EAN: 5055006525519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Decapitated - Organic Hallucinosis

Organic Hallucinosis

Decapitated
 • Wytwórnia: Earache Records (EU)
 • Numer katalogowy: MOSH 321 CD
 • EAN: 5055006532111
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Frontside - Prawie martwy

Prawie martwy

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 284
 • EAN: 5903427877062
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Decapitated - The Negation

The Negation

Decapitated
 • Wytwórnia: Wicked World (UK)
 • Numer katalogowy: MOSH 274 CD
 • EAN: 5055006527414
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Decapitated - Winds Of Creation

Winds Of Creation

Decapitated
 • Wytwórnia: Wicked World (UK)
 • Numer katalogowy: WICK 011CD
 • EAN: 5055006901115
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI