Waldemar Kuleczka
Muzyk

Biografia

Waldemar Kuleczka (ur. 11 paździer­ni­ka 1966 w Warsza­wie) - polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor i produ­cent muzyczny. Wystę­po­wał w zespo­łach Papa Dance, Person, Oddział Zamknię­ty, Big Bit.

Życiorys

Już w przed­szko­lu wystę­po­wał przy każdej możliwej okazji. Edukację muzyczną rozpo­czął w warszaw­skiej podsta­wo­wej Szkole Muzycz­nej przy ul. Miodowej a następ­nie przy ul. Namysłow­skiej. Pierwszy zespół założył już w siódmej klasie szkoły podsta­wo­wej. W 1981 podjął naukę w Techni­kum Mecha­nicz­nym w którym udzielał się w zespo­łach muzycz­nych a następ­nie przeniósł się do Średniej Szkoły Muzycz­nej przy ul. Bednar­skiej oraz Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go. W 1983 powołał do życia poproc­ko­wą grupę Beatris, z którą święcił triumfy na lokal­nych przeglą­dach. W 1985 wystąpił z nią również na festi­wa­lu w Jaroci­nie. W 1986 roku Waldemar Kuleczka został wcielony do zespołu Papa Dance, z którym zagrał ponad 1000 koncer­tów w kraju i za granicą. Po rozpa­dzie Papa Dance w 1991 roku założył grupę Person, grającą melodyj­ną odmianę hard rocka. Grupa ta została docenio­na przez publicz­ność i dzięki jej głosom plaso­wa­ła się w czołówce listy przebo­jów audycji radiowej i telewi­zyj­nej Muzyczna Jedynka. Lata 1993/4–1996 to czas współ­pra­cy z zespołem Oddział Zamknię­ty. Kolejnym projek­tem w jakim przyszło mu brać udział, był zespół Vayk, którego był współ­za­ło­ży­cie­lem. Poza Walde­ma­rem Kuleczką zespół Vayk tworzyli Jarek Wajk (były wokali­sta Oddziału Zamknię­te­go) i Marek "Zefir" Wójcicki (ex-Exodus). Muzyczną inspi­ra­cją grupy Vayk była rockowa epoka lat 70.

W roku 1997 Waldemar Kuleczka reakty­wu­je zespół Person w nowym składzie, z wokali­stą Piotrem Gogolem (zwycięz­cą programu Szansa na sukces z Edytą Barto­sie­wicz). Z nowym składem grupy Person dokonano nagrań studyj­nych, które jeszcze nie zostały wydane. W 1999 roku Waldemar Kuleczka powołuje do życia Big Bit, z którym daje wyraz fascy­na­cji muzyką big beatową i po dziś dzień aktywnie koncer­tu­je i wydaje płyty. Nieza­leż­nie od pozosta­łych projek­tów muzycz­nych w 2003 roku Waldemar Kuleczka powrócił do reakty­wo­wa­ne­go zespołu Papa Dance. W 2007 stworzył jedyny w Europie wschod­niej festiwal muzyki The Beatles Beatle­ma­nia Festival, który od tamtej pory odbywa się co rok w Warsza­wie. Powołał do życia otwarty projekt muzyczny o nazwie Romantic Funk, gdzie jako gitarzy­sta basowy tworzy muzykę nawią­zu­ją­cą do lat 80. W latach 2014–15 wraz z zespołem Papa D/​ance obcho­dził 30-lecie pracy scenicz­nej. Z tej okazji otrzymał wraz z zespołem od Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go Medal Zasłu­żo­ny dla Kultury Polskiej oraz nagrodę Stowa­rzy­sze­nia Autorów i Kompo­zy­to­rów ZAIKS za 30-letnią twórczość i nagrodę Stowa­rzy­sze­nia Artystów Wykonaw­ców SAWP za 30-letni dorobek sceniczny.

W 2015 roku stworzył jedyne w Polsce i na świecie Muzeum Gitar "Defil". Kolekcję można było zobaczyć w Muzeum Techniki Pałacu Kultury i Nauki w Warsza­wie. Obecnie Muzeum posiada stacjo­nar­ną siedzibę w Warsza­wie przy ulicy Wiktor­skiej w salonach muzycz­nych "Pasja".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI