Władysław Komendarek
Muzyk

Biografia

Włady­sław Komen­da­rek (ur. 10 paździer­ni­ka 1948 w Socha­cze­wie) – polski muzyk, instru­men­ta­li­sta, związany z grupą muzyczną Exodus, w latach 80. XX wieku rozpo­czął karierę solową. Od 1984 r. kompo­nu­je muzykę elektro­nicz­ną. Jest potom­kiem w linii prostej Michała Kleofasa Ogińskie­go, uważa­ne­go za autora słynnego poloneza Pożegna­nie Ojczyzny.

Działalność muzyczna

Jest artystą o zróżni­co­wa­nych zainte­re­so­wa­niach, ale bez trudu można w jego twórczo­ści wyróżnić trzy zasad­ni­cze nurty: orygi­nal­ną muzykę własną, fascy­na­cje muzyką poważną i przekła­da­nie jej na synte­za­to­ry, ekspe­ry­men­tal­ne reali­za­cje elektro­nicz­ne, przyno­szą­ce mu uznanie dzięki orygi­nal­nym pomysłom, muzycz­nej wyobraź­ni oraz – co nie jest bez znacze­nia – bogatemu instru­men­ta­rium; oraz – zwłasz­cza na początku swej działal­no­ści – tworze­nie muzyki nieco łatwiej­szej w odbiorze, czego przykła­dem np. płyta Dotyk chmur, Manipu­la­tor świado­mo­ści, Zeta Reticuli IV, Hiber­na­cja nr.1.

W połowie lat 70. był człon­kiem Grupy Dominika utworzo­nej przez Dominika Kutę, wcześniej współ­pra­cu­ją­ce­go z Czerwo­ny­mi Gitarami.

Następ­nie grał od roku 1976 do 1984 w zespole Exodus.

W 1979 zagrał wraz z Pawłem Birulą z Exodusu na płycie Rezerwat miłości Skaldów.

W 1985 r. wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie, gdzie – w hołdzie J.S. Bachowi z okazji 300. rocznicy urodzin – wykonał obszerną suitę Powrót z materii między­gwiaz­do­wej, pozosta­jąc jednak w klimacie bliskim instru­men­tal­ne­mu rockowi. Pojawił się również na następ­nej jarociń­skiej imprezie i, w 1986 r., zapre­zen­to­wał tam Zabawę kosmicz­nych dzieci.

Niektóre osiągnię­cia Włady­sła­wa "Gudonisa" Komendarka:

 • albumy autor­skie (płyty analo­go­we, kasety, płyty kompaktowe),
 • muzyka do wielu spekta­kli teatral­nych (m.in. teatr w Lublinie) i filmów,
 • zagra­nicz­ne koncerty (solo – Holandia, Austria, Niemcy, z grupą Exodus – były Związek Radziec­ki, Niemcy),
 • koncerty w wielu polskich miastach i na festi­wa­lach (np. Jarocin),
 • wysokie miejsca niektó­rych utworów na liście przebo­jów muzyki elektro­nicz­nej Top Tlen w III Progra­mie Polskie­go Radia.

 • Dyskografia 7

  Exodus - Hazard

  Hazard

  Exodus
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0402
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology
  Makowiecki Band - Moizm

  Moizm

  Makowiecki Band
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88765489132
  • EAN: 0887654891327
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Exodus - Nadzieje, niepokoje

  Nadzieje, niepokoje

  Exodus
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0403
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology
  Skaldowie - Rezerwat miłości

  Rezerwat miłości

  Skaldowie
  Exodus - Supernova

  Supernova

  Exodus
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988509 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Exodus - The Most Beautiful Day

  The Most Beautiful Day

  Exodus

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI