Wojciech Balczun
Muzyk

Biografia

Wojciech Balczun (ur. 19 czerwca 1970 w Elblągu) – polski menedżer i muzyk, były prezes Kolei Ukraiń­skich i PKP Cargo, gitarzy­sta zespołu Chemia.

Życiorys

Ukończył polito­lo­gię na Uniwer­sy­te­cie Śląskim w Katowi­cach i studia podyplo­mo­we MBA, walido­wa­ne przez Rotter­dam School of Manage­ment Erasmus University.

Pracował na stano­wi­sku dyrek­to­ra sprze­da­ży "Trybuny Śląskiej". Był m.in. dyrek­to­rem w Urzędzie Kultury Fizycz­nej i Turysty­ki, człon­kiem rady nadzor­czej Totali­za­to­ra Sporto­we­go, dyrek­to­rem biura marke­tin­gu i promocji Poczty Polskiej. Pracował na stano­wi­skach kierow­ni­czych w spółce PKO Bank Polski m.in. jako dyrektor zarzą­dza­ją­cy marke­tin­giem detalicz­nym banku PKO BP i przewod­ni­czą­cy Rady Nadzor­czej Inteligo Finan­cial Services

W latach 2005–2007 przewod­ni­czą­cy Rady Nadzor­czej PKP. W 2006 pełnił funkcję media­to­ra w sporze zbioro­wym na tle postu­la­tów płaco­wych w PKP Cargo. Od 28 stycznia 2008 do 29 stycznia 2013 prezes zarządu tej spółki, w której przepro­wa­dził restrukturyzację.

W kwietniu 2012 został przewod­ni­czą­cym rady nadzor­czej Polskich Linii Lotni­czych LOT. Pełni także funkcję wicepre­zy­den­ta Praco­daw­ców RP oraz wicepre­zy­den­ta Europej­skiej Organi­za­cji Praco­daw­ców Sektora Publicz­ne­go (CEEP).

Od 2007 lider i gitarzy­sta zespołu rocko­we­go Chemia. Po rezygna­cji z kiero­wa­nia PKP Cargo nagrał z zespołem płytę w Vanco­uver. Premiera albumu została zapla­no­wa­na na jesień 2013, po niej nastą­pi­ła trasa koncertowa.

12 kwietnia 2016 roku wygrał konkurs na prezesa Kolei Ukraiń­skich, 20 kwietnia jego kandy­da­tu­ra została zatwier­dzo­na przez ukraiń­ski rząd, a 6 czerwca objął on stano­wi­sko. 9 sierpnia 2017 zrezy­gno­wał ze stano­wi­ska prezesa Kolei Ukraińskich.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Wyróżnienia

Za swe osiągnię­cia bizne­so­we Balczun był wielo­krot­nie nagradzany:

 • Menedżer Roku 2009 w konkur­sie organi­zo­wa­nym przez magazyn ekono­micz­ny "Home&Market" (2009),
 • Tytuł Menedże­ra Roku w plebi­scy­cie Człowiek Roku – Przyja­ciel Kolei, organi­zo­wa­nym przez Forum Kolejowe Railway Business Forum za przepro­wa­dze­nie restruk­tu­ry­za­cji PKP Cargo (2010),
 • Tytuł Tego, który zmienia polski przemysł (2010),
 • Platy­no­wy Laur Umiejęt­no­ści i Kompe­ten­cji przyzna­wa­ny przez Krajową Izbę Gospo­dar­czą (2011),
 • Konfe­de­rat­ka – wyróż­nie­nie przyzna­wa­ne przez Praco­daw­ców RP (2011),
 • Tytuł Twarzy Biznesu w rankingu "Dzien­ni­ka Gazety Prawnej" i TVN CNBC,
 • Miejsce na liście TOP 20 Bloom­berg Businesswe­ek Polska, jako jeden z najlep­szych menedże­rów na czas kryzysu (2012).

 • Dyskografia 7

  Chemia - 02

  02

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903292101132
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digibook
  Chemia - Chemia świąt

  Chemia świąt

  Chemia
  • Wytwórnia: Sonus
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Chemia - Dobra chemia

  Dobra chemia

  Chemia
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5905912559262
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Chemia - In The Eye

  In The Eye

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Chemia - Let Me

  Let Me

  Chemia
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326822971
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digibook
  Chemia - Matra

  Matra

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Chemia - The One Inside

  The One Inside

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: CDDCM00007DG
  • EAN: 5903111961008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI