Wojciech Balczun
Muzyk

Biografia

Woj­ciech Bal­czun (ur. 19 czerw­ca 1970 w Elblą­gu) – pol­ski mene­dżer i muzyk, były pre­zes Kolei Ukra­iń­skich i PKP Car­go, gita­rzy­sta zespo­łu Che­mia.

Życiorys

Ukoń­czył poli­to­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i stu­dia pody­plo­mo­we MBA, wali­do­wa­ne przez Rot­ter­dam Scho­ol of Mana­ge­ment Era­smus Uni­ver­si­ty.

Pra­co­wał na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra sprze­da­ży “Try­bu­ny Ślą­skiej”. Był m.in. dyrek­to­rem w Urzę­dzie Kul­tu­ry Fizycz­nej i Tury­sty­ki, człon­kiem rady nad­zor­czej Tota­li­za­to­ra Spor­to­we­go, dyrek­to­rem biu­ra mar­ke­tin­gu i pro­mo­cji Pocz­ty Pol­skiej. Pra­co­wał na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w spół­ce PKO Bank Pol­ski m.in. jako dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy mar­ke­tin­giem deta­licz­nym ban­ku PKO BP i prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej Inte­li­go Finan­cial Servi­ces

W latach 2005–2007 prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej PKP. W 2006 peł­nił funk­cję media­to­ra w spo­rze zbio­ro­wym na tle postu­la­tów pła­co­wych w PKP Car­go. Od 28 stycz­nia 2008 do 29 stycz­nia 2013 pre­zes zarzą­du tej spół­ki, w któ­rej prze­pro­wa­dził restruk­tu­ry­za­cję.

W kwiet­niu 2012 został prze­wod­ni­czą­cym rady nad­zor­czej Pol­skich Linii Lot­ni­czych LOT. Peł­ni tak­że funk­cję wice­pre­zy­den­ta Pra­co­daw­ców RP oraz wice­pre­zy­den­ta Euro­pej­skiej Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Sek­to­ra Publicz­ne­go (CEEP).

Od 2007 lider i gita­rzy­sta zespo­łu roc­ko­we­go Che­mia. Po rezy­gna­cji z kie­ro­wa­nia PKP Car­go nagrał z zespo­łem pły­tę w Van­co­uver. Pre­mie­ra albu­mu zosta­ła zapla­no­wa­na na jesień 2013, po niej nastą­pi­ła tra­sa kon­cer­to­wa.

12 kwiet­nia 2016 roku wygrał kon­kurs na pre­ze­sa Kolei Ukra­iń­skich, 20 kwiet­nia jego kan­dy­da­tu­ra zosta­ła zatwier­dzo­na przez ukra­iń­ski rząd, a 6 czerw­ca objął on sta­no­wi­sko. 9 sierp­nia 2017 zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska pre­ze­sa Kolei Ukra­iń­skich.

Jest żona­ty, ma dwo­je dzie­ci.

Wyróżnienia

Za swe osią­gnię­cia biz­ne­so­we Bal­czun był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny:

 • Mene­dżer Roku 2009 w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez maga­zyn eko­no­micz­ny “Home&Market” (2009),
 • Tytuł Mene­dże­ra Roku w ple­bi­scy­cie Czło­wiek Roku – Przy­ja­ciel Kolei, orga­ni­zo­wa­nym przez Forum Kole­jo­we Rail­way Busi­ness Forum za prze­pro­wa­dze­nie restruk­tu­ry­za­cji PKP Car­go (2010),
 • Tytuł Tego, któ­ry zmie­nia pol­ski prze­mysł (2010),
 • Pla­ty­no­wy Laur Umie­jęt­no­ści i Kom­pe­ten­cji przy­zna­wa­ny przez Kra­jo­wą Izbę Gospo­dar­czą (2011),
 • Kon­fe­de­rat­ka – wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez Pra­co­daw­ców RP (2011),
 • Tytuł Twa­rzy Biz­ne­su w ran­kin­gu “Dzien­ni­ka Gaze­ty Praw­nej” i TVN CNBC,
 • Miej­sce na liście TOP 20 Blo­om­berg Busi­nesswe­ek Pol­ska, jako jeden z naj­lep­szych mene­dże­rów na czas kry­zy­su (2012).

 • Dyskografia 7

  Chemia - 02

  02

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903292101132
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digibook
  Chemia - Chemia świąt

  Chemia świąt

  Chemia
  • Wytwórnia: Sonus
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Chemia - Dobra chemia

  Dobra chemia

  Chemia
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5905912559262
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Chemia - In The Eye

  In The Eye

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Chemia - Let Me

  Let Me

  Chemia
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326822971
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digibook
  Chemia - Matra

  Matra

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Chemia - The One Inside

  The One Inside

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: CDDCM00007DG
  • EAN: 5903111961008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI