Wojciech Brzoska
Muzyk

Biografia

Woj­ciech Brzo­ska (ur. 5 kwiet­nia 1978 w Byto­miu) – pol­ski poeta, woka­li­sta i współ­za­ło­ży­ciel zespo­łu Brzo­ska i Gaw­roń­ski. Autor sied­miu ksią­żek poetyc­kich. Z zespo­łem nagrał dwie pły­ty LP. Jego wier­sze zosta­ły zamiesz­czo­ne w anto­lo­giach pol­skich i zagra­nicz­nych (Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Niem­cy, Hisz­pa­nia, Ser­bia, Sło­we­nia, Cze­chy, Sło­wa­cja). Utwo­ry publi­ko­wał w cza­so­pi­smach lite­rac­kich i kul­tu­ral­nych (m.in. Tygo­dnik Powszech­ny, Odra, Prze­krój, Czas Kul­tu­ry, Zeichen & Wun­der, Sodob­nost, Cor­di­te Poetry Review). W latach 2003–2005 redak­tor Maga­zy­nu Lite­rac­kie­go Kur­sy­wa. Był rów­nież redak­to­rem dzia­łu poezji w dwu­ty­go­dni­ku Art­PA­PIER.

Życiorys

Ukoń­czył IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Sosnow­cu. Absol­went kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. Zawo­do­wo zwią­za­ny z wię­zien­nic­twem. Orga­ni­za­tor wie­lu spo­tkań lite­rac­kich oraz kon­cer­tów dla osa­dzo­nych. Pomy­sło­daw­ca adre­so­wa­ne­go do więź­niów Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poetyc­kie­go im. J. Gene­ta.

Twórczość

Książki poetyckie
 • Bli­sko coraz dalej, IW Świa­dec­two, Byd­goszcz 2000.
 • Nie­bo nad Sosnow­cem, Lam­pa i Iskra Boża, War­sza­wa 2001.
 • Wier­sze podej­rza­ne, Mami­ko, Nowa Ruda 2003.
 • Sacro casco, Mami­ko, Nowa Ruda 2006.
 • przez juda­sza, Por­tret, Olsz­tyn 2008.
 • Dru­gi koniec wszyst­kie­go, Insty­tut Miko­łow­ski, Miko­łów 2010, ,
 • W każ­dym momen­cie, na przyj­ście i odej­ście, WBPi­CAK, Poznań 2015,
 • Płyty LP
 • Brzo­ska i Gaw­roń­ski Nuna­tak, Ars Came­ra­lis, Kato­wi­ce 2012
 • Brzo­ska i Gaw­roń­ski, Słoń­ce, lupa i mrów­ki, WBPi­CAK, Poznań 2015
 • Wybra­ne publi­ka­cje w anto­lo­giach

 • W swo­ją stro­nę. Anto­lo­gia mło­dej poezji A. Dzia­dekŚlą­ska i Zagłę­bia. Wyb., oprac. i wstęp P. Majer­ski. Kato­wi­ce 2000
 • Zagłę­bie poetów. Anto­lo­gia. Wyb. i oprac. M. Kisiel, P. Majer­ski, Kato­wi­ce 2002
 • Anto­lo­gia nowej poezji pol­skiej 1990–2000. Red. M. Czy­żow­ski, R. Honet. Kra­ków 2004
 • Mar­twe punk­ty. Anto­lo­gia poezji “Na Dzi­ko” (1994–2003). Wyb. i oprac. Dariusz Pawe­lec, Kato­wi­ce 2004
 • In Our Own Words. Volu­me 5. A Gene­ra­tion Defi­ning Itself. Oprac. M. P. Weaver, Sta­ny Zjed­no­czo­ne 2004
 • Navi­ga­tio­nen. 2. Trans­atlan­ti­sches Tref­fen Jun­ger Auto­ren 2004. Wyb. B. T. Pohle, Ber­lin 2005
 • Dne­vi poezi­je in vina, Oprac. J. Cigle­nec­ki, D. Dra­go­je­vic, S. Gro­bo­vsek, Meda­na 2005
 • Mrtvé body. Anto­lo­gie poezie Na divo­ko. Ostra­wa 2006 (Mrtve body. Anto­lo­gia poézie zo Sliez­ska. Bra­ti­sla­va 2006)
 • Pisa­ne świa­tłem. Anto­lo­gia poezji inspi­ro­wa­nej foto­gra­fią. Oprac. B. Marek, Z. Hara­sym, T. Kali­ściak, Olsza­ni­ca 2007
 • Stan­je pri­pra­vno­sti. Pre­gled savre­me­ne polj­ske poezi­je — auto­ri rođe­ni 1960. Godi­ne i kasni­je. Wyb. A. Šara­nac, Ser­bia 2010
 • Poesia a con­tra­gol­pe. Anto­lo­gia de poesia pola­ca con­tem­po­ra­nea (auto­res naci­dos entre 1960 y 1980. Oprac. A. Mur­cia, G. Bel­tran, X. Far­re, Sara­gos­sa 2012
 • Węzły, sukien­ki, żagle. Nowa poezja, ojczy­zna i dziew­czy­na. Anto­lo­gia wier­szy współ­cze­snych. Oprac. A. Fryz, Kut­no 2013
 • Prze­wod­nik po zami­no­wa­nym tere­nie. Heli­kop­ter. Anto­lo­gia tek­stów z lat 2011–2015. Wyb. i oprac. K. Śliw­ka, M. Śnie­ciń­ski, Wro­cław 2016
 • Wybrane opracowania twórczości
 • Lite­rac­kie Zagłę­bie, pod red. M. Kisie­la, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2003
 • A. Dzia­dek: Obra­zy i wier­sze. Z zagad­nień inter­fe­ren­cji sztuk w pol­skiej poezji współ­cze­snej, Kato­wi­ce 2004
 • Paweł Majer­ski, Brzo­ska Woj­ciech, w: Pisa­rze i bada­cze lite­ra­tu­ry w Zagłę­biu Dąbrow­skim. Słow­nik bio­bi­blio­gra­ficz­ny, tom 1 (pod redak­cją Paw­ła Majer­skie­go), Sosno­wiec 2002, s. 15–17
 • K. Mali­szew­ski: Roz­pro­szo­ne glo­sy. Notat­ki kry­ty­ka, War­sza­wa 2006
 • J. Klej­noc­ki: Lite­ra­tu­ra w cza­sach zara­zy. Szki­ce i pole­mi­ki, War­sza­wa 2006
 • B. Bodzioch-Bry­ła: Ku cia­łu post-ludzkiemu…Poezja pol­ska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rze­czy­wi­sto­ści, Kra­ków 2006
 • Pisa­rze z Zagłę­bia, pod red. M. Kisie­la, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2010
 • M. Bocz­kow­ska: Codzien­ność, wyobraź­nia, meta­fi­zy­ka. Poezja na Gór­nym Ślą­sku i w Zagłę­biu Dąbrow­skim po roku 1989, Kato­wi­ce 2010
 • M. Orliń­ski: Płyn­ne przej­ścia. Szki­ce o współ­cze­snej poezji pol­skiej, Miko­łów 2011
 • P. Kozioł: Prze­rwa­ne pro­ce­sy. Szki­ce o poezji naj­now­szej, War­sza­wa 2011
 • E. Soł­tys-Lewan­dow­ska: O “oca­la­ją­cej nie­po­rzą­dek rze­czy” pol­skiej poezji meta­fi­zycz­nej i reli­gij­nej dru­giej polo­wy XX i począt­ków XXI wie­ku, Kra­ków 2015
 • A. Kału­ża, Trzeź­we obser­wa­cje, w: Nowe Książ­ki, nr 6/2010
 • G. Tomic­ki, Notat­ki na stro­nie, w: Odra, nr 12/2015
 • P. Kuliń­ski, Poeta jak bro­ker słów, w: Wyspa, nr 3/2015
 • Książki poetyckie
 • Bli­sko coraz dalej, IW Świa­dec­two, Byd­goszcz 2000.
 • Nie­bo nad Sosnow­cem, Lam­pa i Iskra Boża, War­sza­wa 2001.
 • Wier­sze podej­rza­ne, Mami­ko, Nowa Ruda 2003.
 • Sacro casco, Mami­ko, Nowa Ruda 2006.
 • przez juda­sza, Por­tret, Olsz­tyn 2008.
 • Dru­gi koniec wszyst­kie­go, Insty­tut Miko­łow­ski, Miko­łów 2010, ,
 • W każ­dym momen­cie, na przyj­ście i odej­ście, WBPi­CAK, Poznań 2015,
 • Płyty LP
 • Brzo­ska i Gaw­roń­ski Nuna­tak, Ars Came­ra­lis, Kato­wi­ce 2012
 • Brzo­ska i Gaw­roń­ski, Słoń­ce, lupa i mrów­ki, WBPi­CAK, Poznań 2015
 • Wybra­ne publi­ka­cje w anto­lo­giach

 • W swo­ją stro­nę. Anto­lo­gia mło­dej poezji A. Dzia­dekŚlą­ska i Zagłę­bia. Wyb., oprac. i wstęp P. Majer­ski. Kato­wi­ce 2000
 • Zagłę­bie poetów. Anto­lo­gia. Wyb. i oprac. M. Kisiel, P. Majer­ski, Kato­wi­ce 2002
 • Anto­lo­gia nowej poezji pol­skiej 1990–2000. Red. M. Czy­żow­ski, R. Honet. Kra­ków 2004
 • Mar­twe punk­ty. Anto­lo­gia poezji “Na Dzi­ko” (1994–2003). Wyb. i oprac. Dariusz Pawe­lec, Kato­wi­ce 2004
 • In Our Own Words. Volu­me 5. A Gene­ra­tion Defi­ning Itself. Oprac. M. P. Weaver, Sta­ny Zjed­no­czo­ne 2004
 • Navi­ga­tio­nen. 2. Trans­atlan­ti­sches Tref­fen Jun­ger Auto­ren 2004. Wyb. B. T. Pohle, Ber­lin 2005
 • Dne­vi poezi­je in vina, Oprac. J. Cigle­nec­ki, D. Dra­go­je­vic, S. Gro­bo­vsek, Meda­na 2005
 • Mrtvé body. Anto­lo­gie poezie Na divo­ko. Ostra­wa 2006 (Mrtve body. Anto­lo­gia poézie zo Sliez­ska. Bra­ti­sla­va 2006)
 • Pisa­ne świa­tłem. Anto­lo­gia poezji inspi­ro­wa­nej foto­gra­fią. Oprac. B. Marek, Z. Hara­sym, T. Kali­ściak, Olsza­ni­ca 2007
 • Stan­je pri­pra­vno­sti. Pre­gled savre­me­ne polj­ske poezi­je — auto­ri rođe­ni 1960. Godi­ne i kasni­je. Wyb. A. Šara­nac, Ser­bia 2010
 • Poesia a con­tra­gol­pe. Anto­lo­gia de poesia pola­ca con­tem­po­ra­nea (auto­res naci­dos entre 1960 y 1980. Oprac. A. Mur­cia, G. Bel­tran, X. Far­re, Sara­gos­sa 2012
 • Węzły, sukien­ki, żagle. Nowa poezja, ojczy­zna i dziew­czy­na. Anto­lo­gia wier­szy współ­cze­snych. Oprac. A. Fryz, Kut­no 2013
 • Prze­wod­nik po zami­no­wa­nym tere­nie. Heli­kop­ter. Anto­lo­gia tek­stów z lat 2011–2015. Wyb. i oprac. K. Śliw­ka, M. Śnie­ciń­ski, Wro­cław 2016
 • Wybrane opracowania twórczości
 • Lite­rac­kie Zagłę­bie, pod red. M. Kisie­la, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2003
 • A. Dzia­dek: Obra­zy i wier­sze. Z zagad­nień inter­fe­ren­cji sztuk w pol­skiej poezji współ­cze­snej, Kato­wi­ce 2004
 • Paweł Majer­ski, Brzo­ska Woj­ciech, w: Pisa­rze i bada­cze lite­ra­tu­ry w Zagłę­biu Dąbrow­skim. Słow­nik bio­bi­blio­gra­ficz­ny, tom 1 (pod redak­cją Paw­ła Majer­skie­go), Sosno­wiec 2002, s. 15–17
 • K. Mali­szew­ski: Roz­pro­szo­ne glo­sy. Notat­ki kry­ty­ka, War­sza­wa 2006
 • J. Klej­noc­ki: Lite­ra­tu­ra w cza­sach zara­zy. Szki­ce i pole­mi­ki, War­sza­wa 2006
 • B. Bodzioch-Bry­ła: Ku cia­łu post-ludzkiemu…Poezja pol­ska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rze­czy­wi­sto­ści, Kra­ków 2006
 • Pisa­rze z Zagłę­bia, pod red. M. Kisie­la, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2010
 • M. Bocz­kow­ska: Codzien­ność, wyobraź­nia, meta­fi­zy­ka. Poezja na Gór­nym Ślą­sku i w Zagłę­biu Dąbrow­skim po roku 1989, Kato­wi­ce 2010
 • M. Orliń­ski: Płyn­ne przej­ścia. Szki­ce o współ­cze­snej poezji pol­skiej, Miko­łów 2011
 • P. Kozioł: Prze­rwa­ne pro­ce­sy. Szki­ce o poezji naj­now­szej, War­sza­wa 2011
 • E. Soł­tys-Lewan­dow­ska: O “oca­la­ją­cej nie­po­rzą­dek rze­czy” pol­skiej poezji meta­fi­zycz­nej i reli­gij­nej dru­giej polo­wy XX i począt­ków XXI wie­ku, Kra­ków 2015
 • A. Kału­ża, Trzeź­we obser­wa­cje, w: Nowe Książ­ki, nr 6/2010
 • G. Tomic­ki, Notat­ki na stro­nie, w: Odra, nr 12/2015
 • P. Kuliń­ski, Poeta jak bro­ker słów, w: Wyspa, nr 3/2015

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI