Wojciech Brzoska
Muzyk

Biografia

Wojciech Brzoska (ur. 5 kwietnia 1978 w Bytomiu) – polski poeta, wokali­sta i współ­za­ło­ży­ciel zespołu Brzoska i Gawroń­ski. Autor siedmiu książek poetyc­kich. Z zespołem nagrał dwie płyty LP. Jego wiersze zostały zamiesz­czo­ne w antolo­giach polskich i zagra­nicz­nych (Stany Zjedno­czo­ne, Niemcy, Hiszpa­nia, Serbia, Słowenia, Czechy, Słowacja). Utwory publi­ko­wał w czaso­pi­smach literac­kich i kultu­ral­nych (m.in. Tygodnik Powszech­ny, Odra, Przekrój, Czas Kultury, Zeichen & Wunder, Sodob­nost, Cordite Poetry Review). W latach 2003-2005 redaktor Magazynu Literac­kie­go Kursywa. Był również redak­to­rem działu poezji w dwuty­go­dni­ku ArtPAPIER.

Życiorys

Ukończył IV Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Stani­sła­wa Staszica w Sosnowcu. Absol­went kultu­ro­znaw­stwa Uniwer­sy­te­tu Śląskie­go w Katowi­cach. Zawodowo związany z więzien­nic­twem. Organi­za­tor wielu spotkań literac­kich oraz koncer­tów dla osadzo­nych. Pomysło­daw­ca adreso­wa­ne­go do więźniów Ogólno­pol­skie­go Konkursu Poetyc­kie­go im. J. Geneta.

Twórczość

Książki poetyckie
 • Blisko coraz dalej, IW Świadec­two, Bydgoszcz 2000. 
 • Niebo nad Sosnow­cem, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2001. 
 • Wiersze podej­rza­ne, Mamiko, Nowa Ruda 2003. 
 • Sacro casco, Mamiko, Nowa Ruda 2006. 
 • przez judasza, Portret, Olsztyn 2008. 
 • Drugi koniec wszyst­kie­go, Instytut Mikołow­ski, Mikołów 2010, , 
 • W każdym momencie, na przyj­ście i odejście, WBPiCAK, Poznań 2015, 
 • Płyty LP
 • Brzoska i Gawroń­ski Nunatak, Ars Camera­lis, Katowice 2012
 • Brzoska i Gawroń­ski, Słońce, lupa i mrówki, WBPiCAK, Poznań 2015
 • Wybrane publi­ka­cje w antologiach

 • W swoją stronę. Antolo­gia młodej poezji A. DziadekŚląska i Zagłębia. Wyb., oprac. i wstęp P. Majerski. Katowice 2000
 • Zagłębie poetów. Antolo­gia. Wyb. i oprac. M. Kisiel, P. Majerski, Katowice 2002
 • Antolo­gia nowej poezji polskiej 1990-2000. Red. M. Czyżow­ski, R. Honet. Kraków 2004
 • Martwe punkty. Antolo­gia poezji "Na Dziko" (1994-2003). Wyb. i oprac. Dariusz Pawelec, Katowice 2004
 • In Our Own Words. Volume 5. A Genera­tion Defining Itself. Oprac. M. P. Weaver, Stany Zjedno­czo­ne 2004
 • Naviga­tio­nen. 2. Trans­atlan­ti­sches Treffen Junger Autoren 2004. Wyb. B. T. Pohle, Berlin 2005
 • Dnevi poezije in vina, Oprac. J. Cigle­nec­ki, D. Drago­je­vic, S. Grobo­vsek, Medana 2005
 • Mrtvé body. Antolo­gie poezie Na divoko. Ostrawa 2006 (Mrtve body. Antolo­gia poézie zo Sliezska. Brati­sla­va 2006)
 • Pisane światłem. Antolo­gia poezji inspi­ro­wa­nej fotogra­fią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak, Olsza­ni­ca 2007
 • Stanje pripra­vno­sti. Pregled savre­me­ne poljske poezije - autori rođeni 1960. Godine i kasnije. Wyb. A. Šaranac, Serbia 2010
 • Poesia a contra­gol­pe. Antolo­gia de poesia polaca contem­po­ra­nea (autores nacidos entre 1960 y 1980. Oprac. A. Murcia, G. Beltran, X. Farre, Saragos­sa 2012
 • Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziew­czy­na. Antolo­gia wierszy współ­cze­snych. Oprac. A. Fryz, Kutno 2013
 • Przewod­nik po zamino­wa­nym terenie. Helikop­ter. Antolo­gia tekstów z lat 2011-2015. Wyb. i oprac. K. Śliwka, M. Śnieciń­ski, Wrocław 2016
 • Wybrane opracowania twórczości
 • Literac­kie Zagłębie, pod red. M. Kisiela, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2003
 • A. Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagad­nień inter­fe­ren­cji sztuk w polskiej poezji współ­cze­snej, Katowice 2004
 • Paweł Majerski, Brzoska Wojciech, w: Pisarze i badacze litera­tu­ry w Zagłębiu Dąbrow­skim. Słownik biobi­blio­gra­ficz­ny, tom 1 (pod redakcją Pawła Majer­skie­go), Sosno­wiec 2002, s. 15–17
 • K. Maliszew­ski: Rozpro­szo­ne glosy. Notatki krytyka, Warszawa 2006
 • J. Klejnoc­ki: Litera­tu­ra w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006
 • B. Bodzioch-Bryła: Ku ciału post-ludzkiemu…Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczy­wi­sto­ści, Kraków 2006 
 • Pisarze z Zagłębia, pod red. M. Kisiela, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2010
 • M. Boczkow­ska: Codzien­ność, wyobraź­nia, metafi­zy­ka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow­skim po roku 1989, Katowice 2010
 • M. Orliński: Płynne przej­ścia. Szkice o współ­cze­snej poezji polskiej, Mikołów 2011
 • P. Kozioł: Przerwa­ne procesy. Szkice o poezji najnow­szej, Warszawa 2011
 • E. Sołtys-Lewan­dow­ska: O "ocala­ją­cej niepo­rzą­dek rzeczy" polskiej poezji metafi­zycz­nej i religij­nej drugiej polowy XX i począt­ków XXI wieku, Kraków 2015
 • A. Kałuża, Trzeźwe obser­wa­cje, w: Nowe Książki, nr 6/​2010
 • G. Tomicki, Notatki na stronie, w: Odra, nr 12/​2015
 • P. Kuliński, Poeta jak broker słów, w: Wyspa, nr 3/​2015
 • Książki poetyckie
 • Blisko coraz dalej, IW Świadec­two, Bydgoszcz 2000. 
 • Niebo nad Sosnow­cem, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2001. 
 • Wiersze podej­rza­ne, Mamiko, Nowa Ruda 2003. 
 • Sacro casco, Mamiko, Nowa Ruda 2006. 
 • przez judasza, Portret, Olsztyn 2008. 
 • Drugi koniec wszyst­kie­go, Instytut Mikołow­ski, Mikołów 2010, , 
 • W każdym momencie, na przyj­ście i odejście, WBPiCAK, Poznań 2015, 
 • Płyty LP
 • Brzoska i Gawroń­ski Nunatak, Ars Camera­lis, Katowice 2012
 • Brzoska i Gawroń­ski, Słońce, lupa i mrówki, WBPiCAK, Poznań 2015
 • Wybrane publi­ka­cje w antologiach

 • W swoją stronę. Antolo­gia młodej poezji A. DziadekŚląska i Zagłębia. Wyb., oprac. i wstęp P. Majerski. Katowice 2000
 • Zagłębie poetów. Antolo­gia. Wyb. i oprac. M. Kisiel, P. Majerski, Katowice 2002
 • Antolo­gia nowej poezji polskiej 1990-2000. Red. M. Czyżow­ski, R. Honet. Kraków 2004
 • Martwe punkty. Antolo­gia poezji "Na Dziko" (1994-2003). Wyb. i oprac. Dariusz Pawelec, Katowice 2004
 • In Our Own Words. Volume 5. A Genera­tion Defining Itself. Oprac. M. P. Weaver, Stany Zjedno­czo­ne 2004
 • Naviga­tio­nen. 2. Trans­atlan­ti­sches Treffen Junger Autoren 2004. Wyb. B. T. Pohle, Berlin 2005
 • Dnevi poezije in vina, Oprac. J. Cigle­nec­ki, D. Drago­je­vic, S. Grobo­vsek, Medana 2005
 • Mrtvé body. Antolo­gie poezie Na divoko. Ostrawa 2006 (Mrtve body. Antolo­gia poézie zo Sliezska. Brati­sla­va 2006)
 • Pisane światłem. Antolo­gia poezji inspi­ro­wa­nej fotogra­fią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak, Olsza­ni­ca 2007
 • Stanje pripra­vno­sti. Pregled savre­me­ne poljske poezije - autori rođeni 1960. Godine i kasnije. Wyb. A. Šaranac, Serbia 2010
 • Poesia a contra­gol­pe. Antolo­gia de poesia polaca contem­po­ra­nea (autores nacidos entre 1960 y 1980. Oprac. A. Murcia, G. Beltran, X. Farre, Saragos­sa 2012
 • Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziew­czy­na. Antolo­gia wierszy współ­cze­snych. Oprac. A. Fryz, Kutno 2013
 • Przewod­nik po zamino­wa­nym terenie. Helikop­ter. Antolo­gia tekstów z lat 2011-2015. Wyb. i oprac. K. Śliwka, M. Śnieciń­ski, Wrocław 2016
 • Wybrane opracowania twórczości
 • Literac­kie Zagłębie, pod red. M. Kisiela, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2003
 • A. Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagad­nień inter­fe­ren­cji sztuk w polskiej poezji współ­cze­snej, Katowice 2004
 • Paweł Majerski, Brzoska Wojciech, w: Pisarze i badacze litera­tu­ry w Zagłębiu Dąbrow­skim. Słownik biobi­blio­gra­ficz­ny, tom 1 (pod redakcją Pawła Majer­skie­go), Sosno­wiec 2002, s. 15–17
 • K. Maliszew­ski: Rozpro­szo­ne glosy. Notatki krytyka, Warszawa 2006
 • J. Klejnoc­ki: Litera­tu­ra w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006
 • B. Bodzioch-Bryła: Ku ciału post-ludzkiemu…Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczy­wi­sto­ści, Kraków 2006 
 • Pisarze z Zagłębia, pod red. M. Kisiela, P. Majer­skie­go, Sosno­wiec 2010
 • M. Boczkow­ska: Codzien­ność, wyobraź­nia, metafi­zy­ka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow­skim po roku 1989, Katowice 2010
 • M. Orliński: Płynne przej­ścia. Szkice o współ­cze­snej poezji polskiej, Mikołów 2011
 • P. Kozioł: Przerwa­ne procesy. Szkice o poezji najnow­szej, Warszawa 2011
 • E. Sołtys-Lewan­dow­ska: O "ocala­ją­cej niepo­rzą­dek rzeczy" polskiej poezji metafi­zycz­nej i religij­nej drugiej polowy XX i począt­ków XXI wieku, Kraków 2015
 • A. Kałuża, Trzeźwe obser­wa­cje, w: Nowe Książki, nr 6/​2010
 • G. Tomicki, Notatki na stronie, w: Odra, nr 12/​2015
 • P. Kuliński, Poeta jak broker słów, w: Wyspa, nr 3/​2015

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI