Wojciech Łuczaj Pogorzelski
Muzyk

Biografia

Woj­ciech Łuczaj-Pogo­rzel­ski (ur. 25 lute­go 1962) – pol­ski muzyk roc­ko­wy, kom­po­zy­tor, współ­za­ło­ży­ciel, lider i gita­rzy­sta zespo­łu Oddział Zamknię­ty. Jedy­ny muzyk, któ­ry brał udział we wszyst­kich nagra­niach zespo­łu i zagrał wszyst­kie jego kon­cer­ty (z wyjąt­kiem okre­su, w któ­rym leczył zła­ma­nie ręki).

Życiorys

Uro­dził się w War­sza­wie, gdzie rów­nież się kształ­cił. W wie­ku 5–6 lat zafa­scy­no­wał się grą na gita­rze, gdyż jego brat cio­tecz­ny – Bolek Karol­czuk grał wów­czas w małym kościół­ku w Górze Kal­wa­rii pod­czas tzw. mszy beato­wych. Na prze­ło­mie lat 60. oraz 70. XX wie­ku, będąc dziec­kiem brał udział w nabo­żeń­stwach zosta­jąc w koście­le po ich zakoń­cze­niu. Po mszy chłop­cy zawsze gra­li utwo­ry zespo­łów The Sha­dows, a tak­że Deep Pur­ple.

W wie­ku sze­ściu lat zamiesz­kał w War­sza­wie na sta­łe. W tym samym cza­sie wujek spre­zen­to­wał mu pierw­szy instru­ment – man­do­li­nę.

Karie­rę muzycz­ną jako gita­rzy­sta solo­wy roz­po­czął w zespo­le Pają­ki, gdzie poznał basi­stę Paw­ła Mści­sław­skie­go. Po roz­pa­dzie kape­li, w 1979 roku wraz z Krzysz­to­fem Jary­czew­skim, Jaro­sła­wem Szla­gow­skim oraz Paw­łem Mści­sław­skim zało­żył zespół Oddział Zamknię­ty.

Na prze­ło­mie lat 1981/82 współ­pra­co­wał z taki­mi arty­sta­mi jak Piotr Pastor Bul­de­ski (jako Pastor Gang), Mar­ty­na Jaku­bo­wicz czy Tade­usz Nale­pa.

W 1989 roku Pogo­rzel­ski zawie­sił dzia­łal­ność Oddzia­łu na rzecz solo­we­go pro­jek­tu muzycz­ne­go pod szyl­dem A YA GORE. Rok póź­niej wyje­chał do Medio­la­nu na zapro­sze­nie EMI Music.

Za namo­wą osób trze­cich, w 1992 roku reak­ty­wo­wał Oddział Zamknię­ty gra­jąc z nim po dzień dzi­siej­szy. Pomi­mo licz­nych zmian per­so­nal­nych jest jedy­nym człon­kiem gru­py bio­rą­cym udział we wszyst­kich nagra­niach oraz kon­cer­tach zespo­łu.

W 2018 roku muzyk obcho­dził 40-lecie pra­cy arty­stycz­nej.


Dyskografia 14

Oddział Zamknięty - Co na to ludzie

Co na to ludzie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: INFOS 0003
 • EAN: 5099750605929
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Oddział Zamknięty - Greatest Hits

Greatest Hits

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 75
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Oddział Zamknięty - Koncert w Stodole

Koncert w Stodole

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0116
 • EAN: 5907785029828
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Mech - Mech

Mech

Mech
Oddział Zamknięty - Nie mów nie

Nie mów nie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: 0002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Oddział Zamknięty - Oddział zamknięty

Oddział zamknięty

Oddział Zamknięty
Oddział Zamknięty - Parszywa 13

Parszywa 13

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZCD-027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Oddział Zamknięty - Reda By Night

Reda By Night

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 023
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Oddział Zamknięty - Świat jest dla ciebie

Świat jest dla ciebie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: 0001
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Oddział Zamknięty - Szkoła naszym życiem jest

Szkoła naszym życiem jest

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZPR - S 04
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: bez opakowania
Oddział Zamknięty - Terapia

Terapia

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Schubert Music
 • Numer katalogowy: SM 1004-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Krzysztof Jaryczewski - Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292100319
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Oddział Zamknięty - Wierzę, że moja bezsenność będzie twoja...

Wierzę, że moja bezsenność będzie twoja...

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM 035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Oddział Zamknięty - Z miłości do R`n`R

Z miłości do R`n`R

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 054
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI