Zbigniew Jakubek
Muzyk

Biografia

Zbigniew Jakubek (ur. 18 kwietnia 1962 we Wrocła­wiu) – polski pianista, aranżer, kompo­zy­tor. W swojej karierze związany z takimi gatun­ka­mi muzycz­ny­mi jak jazz, fusion, muzyka akustycz­na, ale także pop.

Życiorys

Zbigniew Jakubek jest absol­wen­tem Wydziału Jazzu Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. Jego droga muzyczna rozpo­czę­ła się od studenc­kich formacji. W 1983 roku zaist­niał New Coast, chwile później Still Another Sextet – zwycięz­ca Grand Prix Jazz Juniors 1984. Rok później powstał Walk Away.

Kariera zespo­ło­wa rozpo­czę­ła się od zdobycia głównej nagrody festi­wa­lu Jazz nad Odrą 1985. Przez lata, wspólnie koncer­tu­jąc, przyjęli zapro­sze­nia na wiele świato­wych festi­wa­li, zagrali setki koncer­tów w ramach licznych tras koncer­to­wych. 12 lat współ­two­rze­nia tej znako­mi­tej formacji zaowo­co­wa­ło dziewię­cio­ma nagra­ny­mi płytami. Praktycz­nie rokrocz­nie zespół zdobywał miano "zespołu elektrycz­ne­go roku" w ankiecie "Jazz Top" czytel­ni­ków "Jazz Forum". W 1988 roku otrzymał 

Nagrodę Artystycz­ną Młodych im. S. Wyspiań­skie­go II stopnia za "Osiągnię­cia w Dziedzi­nie Jazzowej".

Epizodem w historii zespołu z 1990 był udział jako support w trasie koncer­to­wej Milesa Davisa po Niemczech.

Jakubek grał w powsta­łym w 1986 roku "Young Power". W 1993 roku wspólnie z Bernar­dem Maseli założyli duet "Back In", posze­rza­ny później o znako­mi­te­go perku­si­stę Nippy Noya z Indone­zji. Od połowy lat 90. zagrał wiele tras koncer­to­wych: 1996 – Frank Gambale Tour, 1997 – Didier Lockwood Tour, "Susan Weinert & Cezary Konrad Band", 2005 – "Polish – American Summer Dream Band" ze Steve Loganem. Koncer­to­wał również z takimi artysta­mi jak: Eric Marien­thal, David Fiuczyn­ski, Mino Cinelu, Chester Thompson, David Friesen, Cindy Blackman, Carmine Appice. Współ­pra­co­wał też z większo­ścią nazwisk polskiej sceny jazzowej lat 80. i 90.: Urszulą Dudziak, Ewą Bem, Grażyną Łobaszew­ską, Markiem Bałatą, Ewą Urygą, Lorą Szafran oraz wieloma innymi.

Rok 2002 był począt­kiem działal­no­ści kwartetu "Ścierań­ski, Napiór­kow­ski, Jakubek, Dąbrówka". W 2004 roku powstał "Zbigniew Jakubek Quartet", który współ­two­rzą na scenie: Marek Raduli, Tomasz Grabowy i Artur Lipiński. To bardzo ważna muzycz­nie formacja, efekt doświad­czeń wielu lat scenicz­nej i muzycz­nej egzysten­cji. Od 2003 roku wykła­dow­ca Insty­tu­tu Muzyki Uniwer­sy­te­tu Rzeszowskiego.

Oprócz działal­no­ści kojarzo­nej ze scena jazzową, od 1985 roku Zbigniew Jakubek ma na koncie współ­pra­cę z wieloma znanymi nazwi­ska­mi polskiej sceny pop, by wymienić: M. Szcze­śniak, M. Jeżowska, L. Szafran, R. Rynkow­ski, Z. Wodecki. Grał w orkie­strach: "Alex Band", "Kukla Band", "Big-band W. Piere­go­ról­ki", "After Touch", które wspierał również jako aranżer. Wziął udział w większo­ści polskich festi­wa­li piosenki. Współ­pra­co­wał z Polską Orkie­strą Radiową. Ma na koncie wiele nagra­nych płyt jako sideman. Był kopro­du­cen­tem piosenki Mietka Szcze­śnia­ka na Eurowi­zję 1999.


Dyskografia 6

Maryla Rodowicz - Full

Full

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo

Nam Myo Ho Renge Kyo

Young Power
Pectus - Pectus

Pectus

Pectus
 • Wytwórnia: Pectus
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Pectus - Pectus

Pectus

Pectus
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1799437
 • EAN: 0602517994379
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI