Zbigniew Robert “Inferno” Promiński
Muzyk

Biografia

Zbi­gniew Robert “Infer­no” Pro­miń­ski (ur. 30 grud­nia 1978 w Tcze­wie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, per­ku­si­sta, gita­rzy­sta oraz pro­du­cent muzycz­ny. W 1995 roku dołą­czył do sopoc­kiej gru­py death­me­ta­lo­wej Dam­na­tion, w któ­rej wystę­po­wał do 1997. Rów­nież w 1997 roku na zapro­sze­nie Ada­ma Dar­skie­go dołą­czył do gdań­skiej gru­py Behe­moth, z któ­rą nagrał m.in. sześć albu­mów stu­dyj­nych. W 2010 roku wraz z gru­pą Behe­moth otrzy­mał nagro­dę pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go – Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evan­ge­lion.

W 1998 roku wraz z muzy­ka­mi Dam­na­tion zało­żył bru­tal death meta­lo­wą gru­pę Aza­rath, z któ­rą do 2011 roku nagrał pięć albu­mów stu­dyj­nych. W latach 2000–2006 i ponow­nie od 2013 roku wystę­pu­je w zespo­le Witch­ma­ster. Pro­miń­ski współ­pra­co­wał ponad­to z black­me­ta­lo­wy­mi gru­pa­mi Christ Ago­ny i Deus Mor­tem, gothic meta­lo­wą Artro­sis oraz death meta­lo­wą Devi­lyn. W 2008 roku w ple­bi­scy­cie maga­zy­nu Ter­ro­ri­zer został wybra­ny naj­lep­szym per­ku­si­stą heavy­me­ta­lo­wym.

Młodość

Zbi­gniew Robert Pro­miń­ski uro­dził się 30 grud­nia 1978 w Tcze­wie, gdzie rów­nież się wycho­wał. W dzie­ciń­stwie uczęsz­czał do szko­ły muzycz­nej I stop­nia w kla­sie for­te­pia­nu, któ­rej jed­nak nie ukoń­czył. Grą na per­ku­sji zain­te­re­so­wał się na począt­ku lat 90. XX wie­ku, inspi­ro­wa­ny doko­na­nia­mi m.in. Krzysz­to­fa Racz­kow­skie­go, wie­lo­let­nie­go per­ku­si­sty gru­py Vader, Pete’a San­do­va­la, człon­ka Mor­bid Angel czy Dave’a Lom­bar­do, człon­ka Slay­er. Przez dłuż­szy czas nie posia­dał wła­snej per­ku­sji, grał i ćwi­czył samo­dziel­nie w lokal­nym Domu Kul­tu­ry na sprzę­cie fir­my Polmuz.

Działalność artystyczna

Jed­ną z pierw­szych grup, do któ­rych nale­żał Pro­miń­ski była Deli­rium. Z zespo­łem dał swój pierw­szy kon­cert w 1992 roku. Jed­nak­że brak jest obec­nie infor­ma­cji o człon­kach i wydaw­nic­twach zespo­łu.

W 1995 roku na zapro­sze­nie gita­rzy­sty Bar­tło­mie­ja “Bar­ta” Szud­ka dołą­czył do sopoc­kiej gru­py death­me­ta­lo­wej Dam­na­tion. W mar­cu 1996 roku w PJ Stu­dios nagrał z zespo­łem album pt. Rebel souls, któ­ry uka­zał się nakła­dem wytwór­ni Last Epi­taph. Rok póź­niej ponow­nie w PJ Stu­dios zre­ali­zo­wał minial­bum Coro­na­tion. Wystą­pił rów­nież w albu­mie Czar­ne zastę­py – W hoł­dzie Kat w utwo­rze pt. “Porwa­ny Obłę­dem”. Już po odej­ściu Pro­miń­skie­go z gru­py w 2003 roku nakła­dem Conqu­er Records uka­za­ła się kom­pi­la­cja nagrań pt. Resur­rec­tion Of Aza­rath, na któ­rej zna­la­zły się nagra­nia zre­ali­zo­wa­ne przez muzy­ka. Pro­miń­ski o począt­kach w gru­pie Dam­na­tion: “Wiesz, ja wte­dy byłem total­nie nie­do­świad­czo­ny. Gra­li­śmy cały czas w domu kul­tu­ry w Tcze­wie. Pew­ne­go dnia zadzwo­nił (Bart, przyp.) i zapy­tał czy bym nie chciał pograć. W ogó­le się nie zasta­na­wia­łem, poje­cha­łem do Sopo­tu na pró­bę i tak zosta­ło”.

W 1997 roku na zapro­sze­nie Adam Dar­skie­go dołą­czył do gdań­skiej gru­py Behe­moth, któ­ra dzie­li­ła salę prób z Dam­na­tion. Tego same­go roku odbył z zespo­łem pierw­sze kon­cer­ty pod­czas tra­sy w Niem­czech oraz nagrał minial­bum Bewit­ching the Pome­ra­nia. W 1998 roku zre­ali­zo­wał swój pierw­szy album z Behe­moth pt. Pan­de­mo­nic Incan­ta­tions, któ­ry uka­zał się nakła­dem Soli­sti­tium Records. Kolej­nym wydaw­nic­twem był album Sata­ni­ca. Nie­dłu­go po wyda­niu pły­ty (w 1999) Pro­miń­ski z zespo­łem wystą­pił kil­ka­dzie­siąt razy, pro­mu­jąc nowy mate­riał m.in. na festi­wa­lu A Dragon’s Bla­ze Festi­val, tra­sach kon­cer­to­wych we Fran­cji, Hisz­pa­nii i Anglii. W 2000 roku Behe­moth nagrał album pt. Thelema.6 z licz­ny­mi par­tia­mi solo­wy­mi Pro­miń­skie­go, wyda­ny nakła­dem wło­skiej wytwór­ni muzycz­nej Avant­gar­de Music. Wydaw­nic­two było pro­mo­wa­ne pod­czas kon­cer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu X‑Mass Festi­vals, pod­czas któ­rych Behe­moth wystę­po­wał z taki­mi gru­pa­mi jak m.in. Mor­bid Angel, The Crown czy Dying Fetus.

W 2002 roku zre­ali­zo­wał album Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond), któ­ry ponow­nie uka­zał się nakła­dem Avant­gar­de Music. W 2004 roku nagrał siód­my album Behe­moth pt. Demi­god, któ­ry uka­zał się nakła­dem Rega­in Records, nato­miast trzy lata póź­niej nagrał ósmy album pt. The Apo­sta­sy. Suk­ces ostat­nie­go wydaw­nic­twa przy­czy­nił się do pod­pi­sa­nia przez zespół kon­trak­tu z wytwór­nia­mi Nuc­le­ar Blast i Metal Bla­de Records. Pro­miń­ski o Behe­moth: “Mie­li­śmy pró­by w tej samej sali – Dam­na­tion i Behe­moth, w szko­le. Dziś też sie­dzi­my w szko­le”.

W 1998 roku wraz z muzy­ka­mi Dam­na­tion – gita­rzy­stą D. i basi­stą Bru­nem zało­żył bru­tal death meta­lo­wą gru­pę Aza­rath. Z zespo­łem nagrał czte­ry albu­my stu­dyj­ne: Demon Seed (2001), Infer­nal Bla­sting (2003), Dia­bo­lic Impio­us Evil (2006), któ­re uka­za­ły się nakła­dem Pagan Records oraz Pra­ise the Beast (2009) wyda­na nakła­dem Ago­nia Records. W związ­ku z licz­ny­mi kon­cer­ta­mi gru­py Behe­moth, Pro­miń­ski z gru­pą jedy­nie nagry­wa i kom­po­nu­je, pod­czas kon­cer­tów zastę­pu­je go zna­ny m.in. z wystę­pów we wro­cław­skiej gru­pie Lost Soul Adam Sier­żę­ga. Pro­miń­ski o Aza­rath: “Cho­dzą mi po gło­wie róż­ne dźwię­ki. Potra­fię zna­leźć je na gry­fie i cho­ciaż mar­ny ze mnie gita­rzy­sta, to chciał­bym te dźwię­ki zare­je­stro­wać i zre­ali­zo­wać się w two­rze­niu cze­goś wła­sne­go”.

W 2000 roku dołą­czył do zie­lo­no­gór­skiej gru­py Witch­ma­ster. W 2002 roku wraz z gru­pą nagrał album Maso­chi­stic Devil Wor­ship, któ­ry uka­zał się nakła­dem Pagan Records. W 2004 roku nagrał trze­ci album stu­dyj­ny gru­py pt. Witch­ma­ster, któ­ry uka­zał się nakła­dem Ago­nia Records. W 2006 roku Pro­miń­ski obcią­żo­ny czę­sty­mi wystę­pa­mi z Behe­moth odszedł z gru­py. Zastą­pił go wystę­pu­ją­cy m.in. w Spi­nal Cord Seba­stian “Basti” Łusz­czek. W 2013 roku Pro­miń­ski ponow­nie dołą­czył do skła­du Witch­ma­ster.

Występy gościnne

W 2000 roku Pro­miń­ski zagrał gościn­nie na pro­mo pocho­dzą­cej z Tar­no­wa death­me­ta­lo­wej gru­py Devi­lyn pt. Pro­mo 2000. W 2001 roku na zapro­sze­nie gothic­me­ta­lo­wej gru­py Artro­sis we wro­cław­skim stu­diu Fono­pla­sty­kon zagrał gościn­nie na wzno­wie­niach albu­mów Ukry­ty wymiar (2001)Artro­sis, Ukry­ty Wymiar, Metal Mind Records, Kato­wi­ce, Nr kata­lo­go­wy MMP CD 0124 DGW imię nocy (2001)Artro­ris, W imię nocy, Metal Mind Records, Kato­wi­ce, Nr kata­lo­go­wy MMP CD 0122 DG, któ­re uka­za­ły się nakła­dem kato­wic­kiej wytwór­ni Metal Mind Pro­duc­tions. Pro­miń­ski o współ­pra­cy z gru­pą Artro­sis: “Pocho­dzą z tego same­go mia­sta, co Witch­ma­ster. Eki­pa bar­dzo moc­no się kum­plo­wa­ła i potrze­bo­wa­ła per­ku­si­sty, któ­ry nagra im ścież­ki żywych bęb­nów, bo jak wia­do­mo gra­li z auto­ma­tem. A wte­dy żyłem z Witch­ma­ster w świet­nej komi­ty­wie. Co mi więc szko­dzi­ło, by wsiąść do pocią­gu do Wro­cła­wia i nagrać im te bęb­ny, nie zna­jąc zupeł­nie mate­ria­łu”.

W paź­dzier­ni­ku 2010 roku Pro­miń­ski wystą­pił wraz z zespo­łem Deca­pi­ta­ted w Gdy­ni. Muzyk zagrał na per­ku­sji kom­po­zy­cję “Conqu­er All” pocho­dzą­cą z reper­tu­aru for­ma­cji Behe­moth.


Dyskografia 28

Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0169
 • EAN: 5907785026537
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Bewitching The Pomerania

Bewitching The Pomerania

Behemoth
Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON001
 • EAN: 5903240248001
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy, biały winyl
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - Nieboga Czarny Xiądz

Nieboga Czarny Xiądz

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON002
 • EAN: 5903240248018
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Behemoth - Pandemonic Incantations

Pandemonic Incantations

Behemoth
Behemoth - Satanica

Satanica

Behemoth
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Behemoth - Thunders to Erupt

Thunders to Erupt

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-365
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Artrosis - Ukryty wymiar

Ukryty wymiar

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DG 0124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nowa wersja
Artrosis - W imię nocy

W imię nocy

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0122 DG
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nowa wersja
Behemoth - Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI