Zbigniew Robert "Inferno" Promiński
Muzyk

Biografia

Zbigniew Robert "Inferno" Promiń­ski (ur. 30 grudnia 1978 w Tczewie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, perku­si­sta, gitarzy­sta oraz produ­cent muzyczny. W 1995 roku dołączył do sopoc­kiej grupy death­me­ta­lo­wej Damna­tion, w której wystę­po­wał do 1997. Również w 1997 roku na zapro­sze­nie Adama Darskie­go dołączył do gdańskiej grupy Behemoth, z którą nagrał m.in. sześć albumów studyj­nych. W 2010 roku wraz z grupą Behemoth otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go – Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evange­lion.

W 1998 roku wraz z muzykami Damna­tion założył brutal death metalową grupę Azarath, z którą do 2011 roku nagrał pięć albumów studyj­nych. W latach 2000–2006 i ponownie od 2013 roku wystę­pu­je w zespole Witch­ma­ster. Promiń­ski współ­pra­co­wał ponadto z black­me­ta­lo­wy­mi grupami Christ Agony i Deus Mortem, gothic metalową Artrosis oraz death metalową Devilyn. W 2008 roku w plebi­scy­cie magazynu Terro­ri­zer został wybrany najlep­szym perku­si­stą heavymetalowym.

Młodość

Zbigniew Robert Promiń­ski urodził się 30 grudnia 1978 w Tczewie, gdzie również się wychował. W dzieciń­stwie uczęsz­czał do szkoły muzycz­nej I stopnia w klasie forte­pia­nu, której jednak nie ukończył. Grą na perkusji zainte­re­so­wał się na początku lat 90. XX wieku, inspi­ro­wa­ny dokona­nia­mi m.in. Krzysz­to­fa Raczkow­skie­go, wielo­let­nie­go perku­si­sty grupy Vader, Pete’a Sando­va­la, członka Morbid Angel czy Dave’a Lombardo, członka Slayer. Przez dłuższy czas nie posiadał własnej perkusji, grał i ćwiczył samodziel­nie w lokalnym Domu Kultury na sprzęcie firmy Polmuz.

Działalność artystyczna

Jedną z pierw­szych grup, do których należał Promiń­ski była Delirium. Z zespołem dał swój pierwszy koncert w 1992 roku. Jednakże brak jest obecnie infor­ma­cji o człon­kach i wydaw­nic­twach zespołu. 

W 1995 roku na zapro­sze­nie gitarzy­sty Bartło­mie­ja "Barta" Szudka dołączył do sopoc­kiej grupy death­me­ta­lo­wej Damna­tion. W marcu 1996 roku w PJ Studios nagrał z zespołem album pt. Rebel souls, który ukazał się nakładem wytwórni Last Epitaph. Rok później ponownie w PJ Studios zreali­zo­wał minial­bum Corona­tion. Wystąpił również w albumie Czarne zastępy – W hołdzie Kat w utworze pt. "Porwany Obłędem". Już po odejściu Promiń­skie­go z grupy w 2003 roku nakładem Conquer Records ukazała się kompi­la­cja nagrań pt. Resur­rec­tion Of Azarath, na której znalazły się nagrania zreali­zo­wa­ne przez muzyka. Promiń­ski o począt­kach w grupie Damna­tion: "Wiesz, ja wtedy byłem totalnie niedo­świad­czo­ny. Graliśmy cały czas w domu kultury w Tczewie. Pewnego dnia zadzwo­nił (Bart, przyp.) i zapytał czy bym nie chciał pograć. W ogóle się nie zasta­na­wia­łem, pojecha­łem do Sopotu na próbę i tak zostało".

W 1997 roku na zapro­sze­nie Adam Darskie­go dołączył do gdańskiej grupy Behemoth, która dzieliła salę prób z Damna­tion. Tego samego roku odbył z zespołem pierwsze koncerty podczas trasy w Niemczech oraz nagrał minial­bum Bewit­ching the Pomera­nia. W 1998 roku zreali­zo­wał swój pierwszy album z Behemoth pt. Pande­mo­nic Incan­ta­tions, który ukazał się nakładem Solisti­tium Records. Kolejnym wydaw­nic­twem był album Satanica. Niedługo po wydaniu płyty (w 1999) Promiń­ski z zespołem wystąpił kilka­dzie­siąt razy, promując nowy materiał m.in. na festi­wa­lu A Dragon’s Blaze Festival, trasach koncer­to­wych we Francji, Hiszpa­nii i Anglii. W 2000 roku Behemoth nagrał album pt. Thelema.6 z licznymi partiami solowymi Promiń­skie­go, wydany nakładem włoskiej wytwórni muzycz­nej Avant­gar­de Music. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne podczas koncer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu X-Mass Festi­vals, podczas których Behemoth wystę­po­wał z takimi grupami jak m.in. Morbid Angel, The Crown czy Dying Fetus. 

W 2002 roku zreali­zo­wał album Zos Kia Cultus (Here and Beyond), który ponownie ukazał się nakładem Avant­gar­de Music. W 2004 roku nagrał siódmy album Behemoth pt. Demigod, który ukazał się nakładem Regain Records, natomiast trzy lata później nagrał ósmy album pt. The Apostasy. Sukces ostat­nie­go wydaw­nic­twa przyczy­nił się do podpi­sa­nia przez zespół kontrak­tu z wytwór­nia­mi Nuclear Blast i Metal Blade Records. Promiń­ski o Behemoth: "Mieliśmy próby w tej samej sali – Damna­tion i Behemoth, w szkole. Dziś też siedzimy w szkole".

W 1998 roku wraz z muzykami Damna­tion – gitarzy­stą D. i basistą Brunem założył brutal death metalową grupę Azarath. Z zespołem nagrał cztery albumy studyjne: Demon Seed (2001), Infernal Blasting (2003), Diabolic Impious Evil (2006), które ukazały się nakładem Pagan Records oraz Praise the Beast (2009) wydana nakładem Agonia Records. W związku z licznymi koncer­ta­mi grupy Behemoth, Promiń­ski z grupą jedynie nagrywa i kompo­nu­je, podczas koncer­tów zastę­pu­je go znany m.in. z występów we wrocław­skiej grupie Lost Soul Adam Sierżęga. Promiń­ski o Azarath: "Chodzą mi po głowie różne dźwięki. Potrafię znaleźć je na gryfie i chociaż marny ze mnie gitarzy­sta, to chciał­bym te dźwięki zareje­stro­wać i zreali­zo­wać się w tworze­niu czegoś własnego".

W 2000 roku dołączył do zielo­no­gór­skiej grupy Witch­ma­ster. W 2002 roku wraz z grupą nagrał album Masochi­stic Devil Worship, który ukazał się nakładem Pagan Records. W 2004 roku nagrał trzeci album studyjny grupy pt. Witch­ma­ster, który ukazał się nakładem Agonia Records. W 2006 roku Promiń­ski obcią­żo­ny częstymi wystę­pa­mi z Behemoth odszedł z grupy. Zastąpił go wystę­pu­ją­cy m.in. w Spinal Cord Sebastian "Basti" Łuszczek. W 2013 roku Promiń­ski ponownie dołączył do składu Witchmaster.

Występy gościnne

W 2000 roku Promiń­ski zagrał gościn­nie na promo pocho­dzą­cej z Tarnowa death­me­ta­lo­wej grupy Devilyn pt. Promo 2000. W 2001 roku na zapro­sze­nie gothic­me­ta­lo­wej grupy Artrosis we wrocław­skim studiu Fonopla­sty­kon zagrał gościn­nie na wznowie­niach albumów Ukryty wymiar (2001)Artrosis, Ukryty Wymiar, Metal Mind Records, Katowice, Nr katalo­go­wy MMP CD 0124 DGW imię nocy (2001)Artroris, W imię nocy, Metal Mind Records, Katowice, Nr katalo­go­wy MMP CD 0122 DG, które ukazały się nakładem katowic­kiej wytwórni Metal Mind Produc­tions. Promiń­ski o współ­pra­cy z grupą Artrosis: "Pochodzą z tego samego miasta, co Witch­ma­ster. Ekipa bardzo mocno się kumplo­wa­ła i potrze­bo­wa­ła perku­si­sty, który nagra im ścieżki żywych bębnów, bo jak wiadomo grali z automa­tem. A wtedy żyłem z Witch­ma­ster w świetnej komity­wie. Co mi więc szkodzi­ło, by wsiąść do pociągu do Wrocła­wia i nagrać im te bębny, nie znając zupełnie materia­łu".

W paździer­ni­ku 2010 roku Promiń­ski wystąpił wraz z zespołem Decapi­ta­ted w Gdyni. Muzyk zagrał na perkusji kompo­zy­cję "Conquer All" pocho­dzą­cą z reper­tu­aru formacji Behemoth.


Dyskografia 28

Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0169
 • EAN: 5907785026537
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Bewitching The Pomerania

Bewitching The Pomerania

Behemoth
Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON001
 • EAN: 5903240248001
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy, biały winyl
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - Nieboga Czarny Xiądz

Nieboga Czarny Xiądz

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON002
 • EAN: 5903240248018
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Behemoth - Pandemonic Incantations

Pandemonic Incantations

Behemoth
Behemoth - Satanica

Satanica

Behemoth
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Behemoth - Thunders to Erupt

Thunders to Erupt

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-365
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Artrosis - Ukryty wymiar

Ukryty wymiar

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DG 0124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nowa wersja
Artrosis - W imię nocy

W imię nocy

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0122 DG
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nowa wersja
Behemoth - Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI