Zbigniew Sztyc
Muzyk

Biografia

Zbigniew Sztyc (ur. 14 lipca 1945 w Krakowie, zm. 10 lutego 2015 w Vipavie) – polski sakso­fo­ni­sta, przed laty współ­pra­cow­nik Czesława Niemena.

Życiorys

Mieszkał przy Rynku Głównym w Krakowie w Pałacu "Pod Baranami" – jego ojciec Stani­sław był gospo­da­rzem budynku, w którym do dziś mieści się słynny kabaret Piwnica pod Baranami. Jednym z nauczy­cie­li Sztyca był Józef Łysak (ówczesny muzyk Filhar­mo­nii im. Karola Szyma­now­skie­go w Krakowie), przed­wo­jen­ny mistrz sakso­fo­nu, u którego uczyli się, m.in.: Jerzy Matusz­kie­wicz i Przemy­sław Dyakow­ski. Debiu­to­wał jako klarne­ci­sta w zespole dixie­lan­do­wym. Grał na kontra­ba­sie, a następ­nie na sakso­fo­nie w zespole Telstar. W później­szym okresie dołączył do big-beatowej grupy Krakusy, z którą zwycię­żył w konkur­sie zespołów big-beato­wych Polski Południo­wej w 1963 roku. Był również człon­kiem zespołu Wiesław Schoen­born Quintet, a pod koniec 1964 roku został sakso­fo­ni­stą popular­nych w połowie lat 60. XX w. Szwagrów. Kierow­ni­kiem artystycz­nym grupy był wówczas Wiesław Dymny, malarz i poeta związany z Piwnicą Pod Baranami. Z formacją zareje­stro­wał nagrania dla warszaw­skiej rozgło­śni radiowej oraz EPkę, pt. Hura Huba. Zbiór nagrań Szwagrów z lat 1965 i 1969 ukazał się nakładem Kameleon Records na krążku zatytu­ło­wa­nym Zrobimy huk. W połowie 1967 roku muzyk rozpo­czął współ­pra­cę z Czesła­wem Niemenem, wchodząc w skład jego zespołu Akwarele, a następ­nie Niemen Enigma­tic. Brał udział w sesjach nagra­nio­wych albumów: Sukces (rok wyd.: 1968), Czy mnie jeszcze pamię­tasz? (rok wyd. 1969) oraz Enigma­tic (rok wyd. 1970). Ponadto wystąpił w kontro­wer­syj­nym filmie Marka Piwow­skie­go Sukces i uczest­ni­czył w obydwu włoskich trasach koncer­to­wych Niemena (za drugim razem obok Zbignie­wa Namysłow­skie­go). Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy z grupą Niemen Enigma­tic dołączył do zespołu Respekt pod kier. Antonie­go Kopffa z którym dokonał nagrań radio­wych i płyto­wych (czwórka, pt. Respekt z 1970 roku). W 1978 wyemi­gro­wał do Jugosła­wii, zmarł w Vipavie w wieku 70 lat. 4 marca 2015 roku pocho­wa­ny został na cmenta­rzu rakowic­kim w Krakowie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI