Zdzisława Sośnicka
Muzyk

Biografia

Zdzisła­wa Barbara Sośnicka-Bajer, pseud. kompo­zy­tor­ski Barbara Bajer (ur. 29 sierpnia 1945 w Kaliszu) – polska piosen­kar­ka, dyrygent­ka, kompo­zy­tor­ka, obdarzo­na silnym głosem o skali 2,5 oktawy.

Kariera

Zdzisła­wa Sośnicka ukończy­ła Państwo­wą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu w klasie forte­pia­nu, a następ­nie studia na Wydziale Wycho­wa­nia Muzycz­ne­go Państwo­wej Wyższej Szkoły Muzycz­nej w Poznaniu. Jako piosen­kar­ka zadebiu­to­wa­ła w 1963 na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze. Jeszcze w tym samym roku wzięła udział w II Festi­wa­lu Młodych Talentów w Szcze­ci­nie, zostając jego finalist­ką, a rok później zdobyła I nagrodę na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Piosenki Studenc­kiej w Krakowie.

W 1965 wystą­pi­ła na Studenc­kim Festi­wa­lu Jazzowym Jazz nad Odrą we Wrocła­wiu jako wokalist­ka Poznań­skie­go Kwartetu Jazzo­we­go, otrzy­mu­jąc wyróż­nie­nie. Zdobyła też nagrodę w konkur­sie Nowe głosy na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W czasie studiów muzycz­nych współ­pra­co­wa­ła ze Studenc­kim Teatrem Nurt w Poznaniu, zespołem Huberta Szymczyń­skie­go oraz grupami Tramp i Bizony.

Karierę solową rozpo­czę­ła w 1968. Trzy lata później trium­fo­wa­ła na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie, gdzie zdobyła nagrodę publicz­no­ści i III nagrodę w konkur­sie za piosenkę "Dom, który mam". W 1972 wzięła udział w kilku festi­wa­lach zagranicznych:

 • MIDEM w Cannes – udział w koncer­cie galowym,
 • Festival Mundial de Onda Nueva w Caracas – wyróżnienie,
 • Festiwal Złoty Orfeusz w Bułgarii – I nagroda,
 • World Popular Song Festival w Tokio – II nagroda,
 • Coupe d'Europe Musicale w Gmunden w Austrii – II nagroda.
 • W latach 1974–1977 współ­pra­co­wa­ła jako wokalist­ka z formacją Ergo Band, zespołem Janusza Komana, a także własną grupą – Studio. Nawią­za­ła również współ­pra­cę z Orkie­strą Polskie­go Radia i Telewi­zji w Katowi­cach, działa­ją­cą pod dyrekcją Jerzego Miliana, oraz z grupą Alex Band Aleksan­dra Maliszew­skie­go. W latach 1974–1980 współ­pra­co­wa­ła także z Teatrem Rewiowym Friedrich­stadt-Palast w Berlinie, z którym zreali­zo­wa­ła około 250 spektakli.

  W 1976 wystą­pi­ła na First Inter­na­tio­nal Film and Popular Song Festival w Stambule, gdzie przyzna­no jej nagrodę krytyki muzycz­nej. Rok później zdobyła Grand Prix du Disque na sopockim festi­wa­lu oraz II nagrodę i nagrodę publicz­no­ści na Schla­ger­fe­sti­val der Ostse­esta­aten w Rostock. W 1977 została Miss Obiek­ty­wu na 15. festi­wa­lu opolskim. Na festi­wa­lu w 1979 otrzy­ma­ła I nagrodę w konkur­sie Premier za piosenkę "Żegnaj lato na rok", a w 1988 – Grand Prix za całokształt twórczości.

  W 1979 została odzna­czo­na Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką "Zasłu­żo­ny Działacz Kultury". Została człon­kiem ZAIKSu.

  Wystą­pi­ła w filmie Akademia pana Kleksa w roli Smutnej Księż­nicz­ki (1983, reż. Krzysz­tof Gradow­ski). Wg Leksy­ko­nu Polskiej Muzyki Rozryw­ko­wej pojawiła się także w produk­cji Wodzirej (1977, reż. Feliks Falk). W roku 1996 wystą­pi­ła gościn­nie w Teatrze Muzycz­nym im. Danuty Badusz­ko­wej w Gdyni w spekta­klu Me and …mój teatr w reżyse­rii Jerzego Gruzy.

  W kwietniu 2014, nakładem wytwórni Polskie Nagrania "Muza", ukazały się wznowie­nia wszyst­kich studyj­nych albumów Sośnic­kiej (z wyjąt­kiem Musicals), zawie­ra­ją­cy podsta­wo­we nagrania, jak i w przypad­ku większo­ści płyt, również nagrania dodat­ko­we. Całość została poddana cyfro­we­mu remaste­rin­go­wi przez Jacka Gawłow­skie­go w JG Master Lab. Natomiast w paździer­ni­ku tego samego roku został wydany album dwu płytowy "Zaśpie­wa­ne. Niewy­da­ne & Musicals" zawie­ra­ją­cy musicale nagrane w wersji angiel­skiej, a także płytę z raryta­sa­mi. W ramach promocji Sośnicka pojawiła się w kilku progra­mach śniada­nio­wych i radiowych. 

  W marcu 2015 potwier­dzi­ła pracę nad nowym albumem, pierw­szym od 1998. Produ­cen­tem płyty został Romuald Lipko. Teksty napisali m.in. Jacek Cygan, Artur Andrus, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogiel­nic­ki. Pierwszy singel z płyty, "Tańcz, choćby płonął świat", został wydany 7 września, natomiast album o tej samej nazwie pojawił się na sklepo­wych półkach 18 września, plasując się na 5. miejscu na Ogólno­pol­skiej Liście Sprze­da­ży. Dzień po premie­rze piosen­kar­ka pojawiła się w progra­mie Pytanie na śniada­nie, zapowia­da­jąc również koncerty. Drugim singlem promu­ją­cym płytę została piosenka "Chodźmy stąd".

  Wybrane piosenki

 • "A kto się kocha w tobie" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Andrzej Korzyński)
 • "Aleja gwiazd" (sł. Marek Dutkie­wicz, muz. Romuald Lipko)
 • "Bez ciebie jesień" (sł. Jacek Bukowski, muz. Mikołaj Hertel)
 • "Będzie, co ma być" (sł. Andrzej Mogiel­nic­ki, muz. Romuald Lipko)
 • "Brak mi kogoś" (sł. J. Korcza­kow­ski, muz. Adam Skorupka)
 • "Chodźmy stąd" (sł. Paweł Mossa­kow­ski, muz. Łukasz Pilch)
 • "Codzien­nie pomyśl o mnie chociaż raz" (sł. Zbigniew Stawecki, muz. Janusz Szczygieł)
 • "Cygańska letnia noc" (sł. Jerzy Ficowski, muz. Stefan Rembowski)
 • "Człowiek nie jest sam" (sł. Jacek Cygan, muz. Wojciech Trzciński)
 • "Czy jest gdzieś taki ktoś" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Zbigniew Górny)
 • "Deszczo­wy wielbi­ciel" (sł. Jacek Cygan, muz. Seweryn Krajewski)
 • "Dom, który mam" (sł. Jan Zalewski, muz. Marek Sewen) 
 • "Jeden świat" (sł. Jonasz Kofta, muz. Janusz Koman)
 • "Wiem, że jesteś lwem" (sł. Jacek Cygan, muz. Marek Stefankiewicz)
 • "Julia i ja" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Marceli Trojan)
 • "Kochać znaczy żyć" (sł. Jonasz Kofta, muz. Barbara Bajer)
 • "Mam w ramio­nach świat" (sł. Janusz Kondra­to­wicz, muz. Ryszard Poznakowski)
 • "Nie było wtedy róż" (aut. F. Nowak, K. Settmey­er, Jadwiga Urbanowicz)
 • "Nie czekaj mnie w Argen­ty­nie" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Andrew Lloyd Webber; tytuł oryg. "Don’t Cry for Me Argen­ti­na") z musicalu Evita
 • "Nie ma drogi dalekiej" (sł. Leszek Bogda­no­wicz, muz. Zbigniew Stawecki)
 • "Pamięć" (sł. pol. Jacek Cygan, sł. oryg. T.S. Eliot; muz. Andrew Lloyd Webber; tytuł oryg. "Memory") z musicalu Koty
 • "Pożegna­nie z bajką" (sł. Krzysz­tof Gradow­ski, muz. Andrzej Korzyński)
 • "Raz na jakiś czas" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Barbara Bajer)
 • "Realia" (sł. Jacek Cygan, muz. Krzesi­mir Dębski)
 • "Sceny z życia artystek" (sł. Jacek Cygan, muz. Aleksan­der Maliszewski)
 • "Serce pali się raz" (sł. Marek Dutkie­wicz, muz. Romuald Lipko)
 • "Taki dzień się zdarza raz" (sł. Jadwiga Urbano­wicz, muz. Leszek Bogda­no­wicz, Barbara Bajer)
 • "Tańcz, choćby płonął świat" (sł. Jacek Cygan, muz. Romuald Lipko)
 • "Uczymy się żyć bez końca" (sł. Jacek Cygan, muz. Wojciech Trzciński)
 • "W kolorze krwi" (sł. Marek Dutkie­wicz, muz. Romuald Lipko)
 • "Z tobą chcę oglądać świat" (sł. Jonasz Kofta, muz. Zbigniew Wodecki) – duet ze Zbignie­wem Wodeckim
 • "Ze mną bądź" (sł. M. Łebkow­ski, S. Werner, muz. Hubert Szymczyński)
 • "Żegnaj, lato, na rok" (sł. Bogdan Olewicz, muz. Wojciech Trzciński)

 • Dyskografia 3

  Bizony - Gwiazdy polskiego big beatu

  Gwiazdy polskiego big beatu

  Bizony
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1468
  • EAN: 5907783424687
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Romuald Lipko - Pastorałki pod choinką, pod jemiołą

  Pastorałki pod choinką, pod jemiołą

  Romuald Lipko
  • Wytwórnia: ArtConnection Music
  • Numer katalogowy: C023J23/16
  • EAN: 5903240167265
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Romuald Lipko - Przeboje

  Przeboje

  Romuald Lipko
  • Wytwórnia: Polska Agencja Muzyczna
  • Numer katalogowy: PAM CD 001 / 5199962
  • EAN: 5099751999621
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI