Edyta Bartosiewicz
Muzyk

Biografia

Edy­ta Mał­go­rza­ta Bar­to­sie­wicz (ur. 11 stycz­nia 1965 w War­sza­wie) – pol­ska woka­list­ka, gita­rzyst­ka, autor­ka tek­stów i pio­se­nek, a tak­że pro­du­cent muzycz­ny. Pię­cio­krot­na lau­re­at­ka nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ry­ka. Człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV. Edy­ta Bar­to­sie­wicz dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czę­ła w dru­giej poło­wie lat 80. XX wie­ku. Po okre­sie wystę­pów ama­tor­skich zwią­za­ła się z zespo­łem pod nazwą Staff prze­kształ­co­ną póź­niej w Hol­lo­ee Poloy. Wraz z gru­pą pio­sen­kar­ka zare­je­stro­wa­ła swój debiut fono­gra­ficz­ny zaty­tu­ło­wa­ny The Big Beat (1990). Utrzy­ma­na w sty­li­sty­ce sze­ro­ko poję­tej muzy­ki alter­na­tyw­nej pły­ta nie odnio­sła suk­ce­su. Wkrót­ce potem zespół zakoń­czył dzia­łal­ność, a woka­list­ka pod­ję­ła solo­wą dzia­łal­ność arty­stycz­ną.

W 1992 roku uka­zał się solo­wy, pop-roc­ko­wy debiut pio­sen­kar­ki zaty­tu­ło­wa­ny Love, jed­nak­że suk­ces komer­cyj­ny przy­nio­sła jej dru­ga pły­ta. Wyda­ny w 1994 roku album pt. Sen uzy­skał sta­tus trzy­krot­nej pla­ty­ny, sprze­da­jąc się w nakła­dzie 600 tysię­cy egzem­pla­rzy. Znacz­ną popu­lar­no­ścią w kra­ju cie­szy­ły się pocho­dzą­ce z pły­ty pio­sen­ki “Tatu­aż”, “Kozio­ro­żec” oraz tytu­ło­wy “Sen”. Na fali popu­lar­no­ści dru­gie­go wydaw­nic­twa, rok póź­niej do sprze­da­ży tra­fił jej trze­ci album zaty­tu­ło­wa­ny ”Szo­k’n’Show. Na wyróż­nio­nej dwu­krot­ną pla­ty­ną pły­cie zna­la­zły się m.in. pio­sen­ki “Szał”, “Zegar” i “Ostat­ni”, noto­wa­ne na licz­nych listach prze­bo­jów w kra­ju.

Dwa lata póź­niej uka­zał się czwar­ty album Bar­to­sie­wicz pt. Dziec­ko. Na wyróż­nio­nej pla­ty­ną pły­cie zna­la­zły się praw­do­po­dob­nie naj­po­pu­lar­niej­sze pio­sen­ki w dorob­ku pio­sen­kar­ki “Jen­ny” i “Skła­ma­łam”. Kom­po­zy­cje upla­so­wa­ły się na 1. miej­scu m.in. Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu Trze­cie­go i Szcze­ciń­skiej Listy Prze­bo­jów Pol­skie­go Radia. W 1998 roku uka­zał się pią­ty album stu­dyj­ny woka­list­ki pt. Wodo­spa­dy. Mate­riał spo­tkał się z komer­cyj­nym nie­po­wo­dze­niem, nie uzy­skał żad­ne­go cer­ty­fi­ka­tu sprze­da­ży.

W pierw­szej deka­dzie XXI w. Bar­to­sie­wicz roz­po­czę­ła pra­ce nad szó­stym albu­mem stu­dyj­nym. Reali­za­cję nagrań wie­lo­krot­nie prze­ry­wa­ła, gosz­cząc w mię­dzy­cza­sie na pły­cie pio­sen­ka­rza Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka – To, co w życiu waż­ne (2004). Nagra­na w duecie, a pocho­dzą­ca z pły­ty pio­sen­ka pt. “Trud­no tak…” odnio­sła suk­ces komer­cyj­ny. Noto­wa­na m.in. na listach prze­bo­jów Pol­skie­go Radia kom­po­zy­cja zosta­ła wyróż­nio­na tak­że Fry­de­ry­kiem. W latach póź­niej­szych Bar­to­sie­wicz ogra­ni­czy­ła dzia­łal­ność do nie­licz­nych wystę­pów sce­nicz­nych. Pio­sen­kar­ka sta­ła się tak­że przed­mio­tem licz­nych donie­sień medial­nych, odwo­łu­ją­cych się do jej pro­ble­mów zdro­wot­nych. W 2010 roku wzno­wi­ła dzia­łal­ność. Bar­to­sie­wicz wystą­pi­ła pod­czas Oran­ge War­saw Festi­val, gdzie zapre­zen­to­wa­ła nowy reper­tu­ar, a tak­że zapo­wie­dzia­ła pre­mie­rę nowej pły­ty. Osta­tecz­nie pre­mie­ra albu­mu zaty­tu­ło­wa­ne­go Reno­va­tio” nastą­pi­ła dopie­ro w 2013 roku.

Jest kom­po­zy­tor­ką, autor­ką tek­stów, aran­żer­ką i pro­du­cent­ką więk­szo­ści swo­ich utwo­rów. Jej albu­my sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie ponad milio­na egzem­pla­rzy. 16 pio­se­nek dotar­ło do pierw­sze­go miej­sca Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu Trze­cie­go. Poza karie­rą solo­wą gości­ła tak­że w nagra­niach takich wyko­naw­ców jak: Krzysz­tof Kraw­czyk, Woj­ciech Waglew­ski, Kobra­noc­ka, Acid Drin­kers, Hey, Róże Euro­py, Varius Manx, Agres­si­va 69 czy Kazik Sta­szew­ski.

Była żoną Lesz­ka Kamiń­skie­go. Mają syna.

Życiorys

Uczęsz­cza­ła do XXXIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w War­sza­wie. Tre­no­wa­ła siat­ków­kę i łyż­wiar­stwo szyb­kie. Po skoń­cze­niu liceum pod­ję­ła stu­dia w SGPiS w War­sza­wie (obec­nie SGH). Wów­czas zało­ży­ła w Miń­sku Mazo­wiec­kim swój pierw­szy zespół muzycz­ny, lecz w 1986 zde­cy­do­wa­ła się wyje­chać do Lon­dy­nu. Do Pol­ski wró­ci­ła po kil­ku mie­sią­cach.

Po czwar­tym roku porzu­ci­ła stu­dia i dołą­czy­ła do gru­py Staff, z któ­rą – po zmia­nie nazwy na Hol­lo­ee Poloy – wygra­ła Moko­tow­ską Jesień Muzycz­ną w 1989 r., a potem nagra­ła pły­tę The Big Beat (1990). Pio­sen­kar­ka współ­pra­co­wa­ła z arty­sta­mi taki­mi jak: Woj­ciech Waglew­ski, Kazik Sta­szew­ski, Ziyo, Róże Euro­py, Acid Drin­kers, Hey, Varius Manx, Human, Agres­si­va 69 oraz Kobra­noc­ka. Po defi­ni­tyw­nym roz­wią­za­niu współ­pra­cy z zespo­łem roz­po­czę­ła wystę­py solo­we. Pły­ta The Big Beat nie oka­za­ła się suk­ce­sem komer­cyj­nym, mimo to Bar­to­sie­wicz zosta­ła w 1990 ogło­szo­na przez Maga­zyn muzycz­ny “naj­lep­szą woka­list­ką”.

Na prze­ło­mie 1991/92 roku, wraz z Rafa­łem Pacz­kow­skim przy­stą­pi­ła do nagra­nia w war­szaw­skim Stu­dio S‑4 pły­ty Love. W maju 1992 mate­riał ten uka­zał się na pol­skim ryn­ku nakła­dem Stu­dia Iza­be­lin. Pły­ta cie­szy­ła się popu­lar­no­ścią i osią­gnę­ła sta­tus zło­tej. W 1991 roku pod­pi­sa­ła kon­trakt z lon­dyń­ską fir­mą Chry­sa­lis na wyda­nie Love na Zacho­dzie. Pio­sen­kar­ka nie cie­szy­ła się jed­nak popu­lar­no­ścią w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W 1992 na Festi­wa­lu w Sopo­cie Edy­ta Bar­to­sie­wicz zosta­ła uzna­na za woka­list­kę roku, a tak­że zdo­by­ła nagro­dę Bursz­ty­no­we­go Sło­wi­ka.

18 wrze­śnia 1994 uka­za­ła się dru­ga pły­ta Edy­ty Bar­to­sie­wicz, zaty­tu­ło­wa­na Sen. Wyda­ło ją Iza­be­lin Stu­dio. W nagra­niu tego albu­mu wzię­li udział nowi (poza Krzysz­to­fem Poliń­skim – per­ku­sja) muzy­cy: Michał Gry­mu­za – gita­ry, Rado­sław Zaga­jew­ski – bas, Krzysz­tof Pal­czew­ski – kla­wi­sze. Reali­za­cją nagrań zajął się Leszek Kamiń­ski (mąż Bar­to­sie­wicz od 1990).

W dru­giej poło­wie wrze­śnia 1994 odby­ła się tra­sa kon­cer­to­wa w 9 naj­więk­szych mia­stach Pol­ski, pro­mu­ją­ca nową pły­tę. W pod­su­mo­wa­niu mie­sięcz­ni­ka “Tyl­ko Rock” Edy­ta zosta­ła wybra­na przez czy­tel­ni­ków naj­lep­szą woka­list­ką roku, a prze­bój “Sen” oka­zał się naj­po­pu­lar­niej­szą pio­sen­ką roku. 19 mar­ca 1995 pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cza­nia Fry­de­ry­ków 1994, Edy­ta Bar­to­sie­wicz otrzy­ma­ła dwie sta­tu­et­ki: za naj­lep­szy album roku (kate­go­ria pły­ta pop/rock) oraz jako naj­lep­sza woka­list­ka roku. Album Sen uzy­skał mia­no trzy­krot­nej “Pla­ty­no­wej Pły­ty”; do dziś sprze­da­no 600 tys. egzem­pla­rzy MC i CD.

Na począt­ku 1995 roku poja­wił się sin­gel “Won­der­ful Toni­ght” – cover pio­sen­ki Eri­ca Clap­to­na, któ­ry doszedł do 2. miej­sca Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu 3. Na począt­ku lip­ca uka­zał się sin­gel z utwo­rem “Szał”, któ­ry pro­mo­wał nową pły­tę Szo­k’n’Show. Pły­ta ta uzy­ska­ła tytuł dwu­krot­nej pla­ty­ny (do dziś sprze­da­no 400 tys. egzem­pla­rzy MC i CD). Artyst­ka otrzy­ma­ła Fry­de­ry­ka 1995 za album roc­ko­wy oraz 8 nomi­na­cji do tej nagro­dy w innych kate­go­riach. Tele­dysk do pio­sen­ki “Zegar” otrzy­mał “Zło­te­go Yacha” za naj­lep­szy tele­dysk roku 1995. Nowym wyzwa­niem Bar­to­sie­wicz, koń­czą­cym 1995 rok była pro­duk­cja muzycz­na pły­ty zespo­łu Fire­birds. Od paź­dzier­ni­ka 1996 roz­po­czę­ła się pra­ca nad nowym albu­mem, któ­ry został nagra­ny w stycz­niu i w lutym 1997. Pre­mie­ra pły­ty Dziec­ko odby­ła się 9 czerw­ca 1997. Album uzy­skał sta­tus Pla­ty­no­wej Pły­ty.

29 listo­pa­da 1999 roku uka­za­ła się pły­ta zaty­tu­ło­wa­na Dziś są moje uro­dzi­ny – The Best Of, będą­ca pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści artyst­ki, któ­rą pro­mo­wał pre­mie­ro­wy utwór “XXI Wiek”. Na począt­ku 2000 roku uka­zał się sin­gel “Mistrz”, któ­ry pro­mo­wał skła­dan­kę. 1999 rok Bar­to­sie­wicz zakoń­czy­ła roz­sta­niem ze swo­ją macie­rzy­stą wytwór­nią fono­gra­ficz­ną – Uni­ver­sal Music Pol­ska (daw­niej Poly­Gram Pol­ska / Iza­be­lin Stu­dio). W 2000 zdo­by­ła tytuł Oso­bo­wo­ści Dzie­się­cio­le­cia maga­zy­nu “Tyl­ko Rock”. W 2000 roku współ­pra­co­wa­ła z Justy­ną Stecz­kow­ską, Kazi­kiem Sta­szew­skim oraz Ani­tą Lip­nic­ką.

W stycz­niu 2001 uka­za­ła się z kolei “Opo­wieść” – pio­sen­ka, któ­ra zna­la­zła się na kolej­nej pły­cie z serii “Piąt­ki na piąt­ki w Radiu ZET”. Utwór w 2004 wyko­rzy­sta­no w fil­mie Nigdy w życiu!. W roku 2001 oka­zu­je się tak­że pły­ta zespo­łu Agres­si­va 69. Edy­ta Bar­to­sie­wicz wokal­nie wspie­ra zespół w utwo­rze pt. Ego­iści, będą­cym ścież­ką dźwię­ko­wą do fil­mu w reży­se­rii Mariu­sza Tre­liń­skie­go pod tym samym tytu­łem. Pio­sen­kar­ka napi­sa­ła kil­ka tek­stów na pły­tę “Per­ła” (2002) Edy­ty Gór­niak, a pio­sen­ka “Nie pro­szę o wię­cej” – do któ­rej muzy­kę skom­po­no­wa­ła Bar­to­sie­wicz – sta­ła się dru­gim sin­glem tej pły­ty. Artyst­ka jest rów­nież autor­ką tek­stu do tytu­ło­wej pio­sen­ki – czwar­te­go sin­gla.

Na począt­ku 2002 roku Bar­to­sie­wicz roz­po­czę­ła współ­pra­cę z wytwór­nią BMG Poland i od 4 mar­ca zaczę­ła pra­cę nad nową pły­tą. 17 czerw­ca tego same­go roku odby­ła się pre­mie­ra sin­gla “Nie­win­ność”, któ­ry miał pro­mo­wać nową pły­tę. 29 czerw­ca odby­ła się pre­mie­ra tele­dy­sku do pio­sen­ki “Nie­win­ność”. Pre­mie­ra nowej pły­ty mia­ła mieć miej­sce w sierp­niu 2002 r., pły­ta jed­nak nie zosta­ła wyda­na.

W roku 2004 Bar­to­sie­wicz wystą­pi­ła w duecie, na pły­cie Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka w pio­sen­ce “Trud­no tak… (razem być nam ze sobą)…”. Pio­sen­ka ta sta­ła się dru­gim sin­glem pły­ty “To, co w życiu waż­ne”. W sierp­niu Edy­ta wystą­pi­ła z Krzysz­to­fem Kraw­czy­kiem na festi­wa­lu w Sopo­cie. Pio­sen­kar­ka wystą­pi­ła tak­że na Kon­cer­cie Syl­we­stro­wym TVP.

5 czerw­ca 2005 wystą­pi­ła na Ryn­ku w Kra­ko­wie na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Zacza­ro­wa­nej, wśród arty­stów takich jak m.in. Anna Maria Jopek, Syl­wia Wiśniew­ska, Urszu­la, Andrzej Pia­secz­ny, Grze­gorz Tur­nau, Michał Wiśniew­ski, Paweł Kukiz. We wrze­śniu 2005 wzię­ła udział w spe­cjal­nym kon­cer­cie z oka­zji 10-lecia zespo­łu Myslo­vitz, gdzie w duecie z Artu­rem Roj­kiem zaśpie­wa­ła pio­sen­kę pt. “Chciał­bym umrzeć z miło­ści”. 2 wrze­śnia 2006 roku artyst­ka wzię­ła udział w kon­cer­cie Toma­sza Stań­ko, zaty­tu­ło­wa­nym “Tomasz Stań­ko i Goście”.

Przez nie­mal dwa lata od tego momen­tu Edy­ta Bar­to­sie­wicz nie wystę­po­wa­ła publicz­nie. Na sce­nę powró­ci­ła 5 lip­ca 2008, kie­dy w ramach festi­wa­lu TOP­tren­dy w Sopo­cie wystą­pi­ła na kon­cer­cie “Życie jak wino” z oka­zji 45-lecia pra­cy arty­stycz­nej Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka. W duecie z Krzysz­to­fem Kraw­czy­kiem woka­list­ka zaśpie­wa­ła dwie pio­sen­ki: “Opo­wieść” i “Trud­no tak… (razem być nam ze sobą)…”.

28 sierp­nia 2010 artyst­ka zagra­ła kon­cert pod­czas Oran­ge War­saw Festi­val 2010. 19 maja 2011 w głów­nym wyda­niu Wia­do­mo­ści TVP odby­ła się pre­mie­ra jej pierw­sze­go od 7 lat stu­dyj­ne­go nagra­nia i tele­dy­sku. Pio­sen­ka nosi tytuł Witaj w moim świe­cie i zosta­ła napi­sa­na i zaśpie­wa­na przez Edy­tę Bar­to­sie­wicz do fil­mu wytwór­ni Wal­ta Disneya Kubuś i przy­ja­cie­le.

22 czerw­ca 2013 uka­zał się nowy sin­gel artyst­ki zaty­tu­ło­wa­ny “Roz­bit­ko­wie”, pro­mu­ją­cy pierw­szy od 15 lat album Bar­to­sie­wicz pt. Reno­va­tio (począt­ko­wo zaty­tu­ło­wa­ny Tam dokąd zmie­rzasz, kie­dy jego wyda­nie pla­no­wa­ne było w 2002 roku). Do utwo­ru został zre­ali­zo­wa­ny tak­że tele­dysk. Zdję­cia wyko­nał Jaro­sław Car­ram­ba Drąg i Edy­ta Bar­to­sie­wicz. Za mon­taż odpo­wia­da Klau­diusz Bocz­kow­ski i Edy­ta Bar­to­sie­wicz. Pio­sen­ka tra­fi­ła na pierw­sze miej­sce Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu Trze­cie­go Pol­skie­go Radia. Pre­mie­ra albu­mu Reno­va­tio odby­ła się 1 paź­dzier­ni­ka 2013 roku.

27 paź­dzier­ni­ka 2014 został wyda­ny dwu­pły­to­wy album Love & more…, skła­da­ją­cy się z reedy­cji pierw­sze­go solo­we­go krąż­ka artyst­ki, Love i pły­ty more…, zawie­ra­ją­cej archi­wal­ne i pre­mie­ro­we kom­po­zy­cje. 9 lute­go 2015 roku album uka­zał się w wyda­niu winy­lo­wym jako dwie odręb­ne pły­ty: “Love” i “more…”. Całość pro­mo­wa­ła pio­sen­ka Nie zabi­jaj miło­ści. Odby­ła się rów­nież tra­sa kon­cer­to­wa pod tytu­łem pły­ty, pod­czas któ­rej sup­por­to­wał Leski.

8 maja 2020 został wyda­ny siód­my album stu­dyj­ny artyst­ki, Ten moment.


Dyskografia 32

Kobranocka - 30 lat. 1985 - 2015

30 lat. 1985 - 2015

Kobranocka
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF 0020
 • EAN: 5905279259096
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Agressiva 69 - Agressiva 69

Agressiva 69

Agressiva 69
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5353232
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Closterkeller - Cyan

Cyan

Closterkeller
Kazik - Cztery pokoje

Cztery pokoje

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 01/00
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Edyta Bartosiewicz - Dziecko

Dziecko

Edyta Bartosiewicz
Human - Earth

Earth

Human
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 192 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Hey - Fire

Fire

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Voo Voo - Gold

Gold

Voo Voo
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 51229-2
 • EAN: 0664125221926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Wojciech Waglewski - Gra-żonie

Gra-żonie

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Firebirds - Harry

Harry

Firebirds
Ziyo - Kolędy

Kolędy

Ziyo
Firebirds - Kolory

Kolory

Firebirds
Kobranocka - Ku nieboskłonom

Ku nieboskłonom

Kobranocka
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: ISCD 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Edyta Bartosiewicz - Love

Love

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kazik - Melassa

Melassa

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 70/00
 • EAN: 5908294610439
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Hey - Moja i twoja nadzieja

Moja i twoja nadzieja

Hey
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 384-2
 • EAN: 0044001138423
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Edyta Bartosiewicz - More...

More...

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1799
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Kasia Kowalska - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493899
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Kobranocka - Niech popłyną łzy

Niech popłyną łzy

Kobranocka
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loud CD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Edyta Bartosiewicz - Niewinność

Niewinność

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC0019
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Cugowscy - Ostatni raz

Ostatni raz

Cugowscy
 • Wytwórnia: Rock House Entertainment
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907996083145
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Róże Europy - Poganie!... kochaj i obrażaj

Poganie!... kochaj i obrażaj

Róże Europy
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP 080
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Edyta Bartosiewicz - Renovatio

Renovatio

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4096922
 • EAN: 5099940969220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Edyta Bartosiewicz - Sen

Sen

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Acid Drinkers - Strip Tease

Strip Tease

Acid Drinkers
Edyta Bartosiewicz - Szok `N` Show

Szok `N` Show

Edyta Bartosiewicz
Edyta Bartosiewicz - Ten moment

Ten moment

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: EBA Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5906395769469
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2020
Holloee Poloy - The Big Beat

The Big Beat

Holloee Poloy
Varius Manx - The New Shape

The New Shape

Varius Manx
 • Wytwórnia: SPV Poland
 • Numer katalogowy: 084 - 150052
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Edyta Bartosiewicz - Wodospady

Wodospady

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 538 237 2
 • EAN: 0731453823723
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Bracia (Cugowscy) - Zmienić zdarzeń bieg

Zmienić zdarzeń bieg

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88883712722
 • EAN: 0888837127226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Bracia (Cugowscy) - Zmienić zdarzeń bieg

Zmienić zdarzeń bieg

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88875070732
 • EAN: 0888750707321
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Platynowa edycja

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI