Jan Pospieszalski
Muzyk

Biografia

Jan Franci­szek Pospie­szal­ski (ur. 29 stycznia 1955 w Często­cho­wie) – polski muzyk, aranżer i kompo­zy­tor, dzien­ni­karz i publi­cy­sta, autor progra­mów radio­wych i telewizyjnych.

Kariera muzyczna

Pierwszy zespół muzyczny Niedziel­na Szkółka Ojca Stani­sła­wa założył w liceum plastycz­nym (z młodszy­mi braćmi). Po maturze i ukończe­niu szkoły muzycz­nej II stopnia grał na kontra­ba­sie w zespo­łach jazzowych.

W 1976 zastąpił Ryszarda Kaczmar­ka w zespole Czerwone Gitary (gitara basowa), wraz z którym koncer­to­wał w Polsce (1977 udział w festi­wa­lu w Sopocie), USA, ZSRR, Kanadzie, Austrii, Kubie i NRD (gdzie zespół zyskał szcze­gól­ną popularność).

Od 1980 współ­pra­co­wał z duetem forte­pia­no­wym Marek i Wacek. W połowie lat 80. grał w zespole Woo Boo Doo, którego był także menedże­rem, a po jego rozpa­dzie od 1986 do 1998 był basistą i menedże­rem zespołu Voo Voo (kilka­na­ście płyt). W 1993 wydał z rodziną autor­skie opraco­wa­nie kolęd – Kolędy Pospie­szal­skich. W 1999 skompo­no­wał i nagrał z polskimi wokali­sta­mi płytę Osiem Błogo­sła­wieństw, wydaną z okazji wizyty papieża w Polsce.

Opraco­wał zbiór 60 piosenek dla potrzeb kształ­ce­nia począt­ko­we­go, kompo­no­wał wiele piosenek religij­nych oraz muzykę filmową (m.in. film animo­wa­ny Odwró­co­na góra albo film pod strasz­nym tytułem, reż. Leszek Gałysz). W 2000 ukazała się druga część Kolęd Pospie­szal­skich (wspólnie m.in. z Anną Marią Jopek i Arką Noego), a w 2003 płyta Najcie­plej­sze Święta.

Działalność medialna

W telewi­zji publicz­nej w latach 1994-1997 reali­zo­wał i prowa­dził program Swojskie klimaty, opraco­wał także kilka telewi­zyj­nych widowisk muzycz­nych, m.in. Henryk Mikołaj Górecki – Spotka­nie.

Po likwi­da­cji cyklu Swojskie klimaty w 1997 (wkrótce po dymisji prezesa Wiesława Walen­dzia­ka) był m.in. współ­twór­cą telewi­zyj­nej kampanii wybor­czej AWS (wystę­po­wał również w spotach wybor­czych kandy­da­ta tejże partii w wyborach prezy­denc­kich w 2000 roku, Mariana Krzaklew­skie­go, m.in. kryty­ku­jąc ówcze­śnie komen­to­wa­ne, kontro­wer­syj­ne publicz­ne zacho­wa­nia Aleksan­dra Kwaśniew­skie­go), a następ­nie dyrek­to­rem artystycz­nym sieci katolic­kich rozgło­śni radio­wych "Plus", skąd odszedł w lipcu 2001 wobec planów zmiany profilu sieci przez nowego inwesto­ra. Od 2001 organi­zo­wał koncerty z okazji Dnia Papie­skie­go w Teatrze Wielkim.

Od 2001 pracował w katolic­kiej TV Puls, gdzie prowa­dził Studio Otwarte. Publi­ku­je na łamach "Rzecz­po­spo­li­tej", "Przewod­ni­ka Katolic­kie­go", "Gazety Polskiej Codzien­nie" i rzadziej "Naszego Dzien­ni­ka". Stowa­rzy­sze­nie KoLiber przyzna­ło mu tytuł członka honoro­we­go za posza­no­wa­nie historii Polski i promo­wa­nie wartości rodzin­nych.

W 2010 Jan Pospie­szal­ski nakręcił wraz z Ewą Stankie­wicz film dokumen­tal­ny Solidar­ni 2010, w którym zebrane zostały wypowie­dzi ludzi składa­ją­cych hołd parze prezy­denc­kiej, która poniosła śmierć w wyniku katastro­fy lotni­czej w Smoleń­sku w 2010. Wypowie­dzi osób uwiecz­nio­nych w filmie oraz sposób relacjo­no­wa­nia obser­wo­wa­nych zdarzeń przez Pospie­szal­skie­go wywołały kontro­wer­sje w wyniku czego Rada Etyki Mediów niejed­no­gło­śnie uznała, że Jan Pospie­szal­ski w prowa­dzo­nych przez siebie relacjach przeżyć ludzi przycho­dzą­cych w dniach żałoby pod Pałac Prezy­denc­ki naruszył zapisane w Karcie Etycznej Mediów zasady obiek­ty­wi­zmu, a także szacunku i toleran­cji (z orzecze­niem nie zgodzili się człon­ko­wie Teresa Bochwic i Tomasz Biesz­czad). Jest także współ­au­to­rem scena­riu­sza i współ­re­ży­se­rem dokumen­tu Lista pasaże­rów. Był współ­twór­cą Stowa­rzy­sze­nia Solidar­ni 2010.

Od 2004 do lutego 2011 prowa­dził w TVP2, a później w TVP1 program publi­cy­stycz­ny Warto rozma­wiać. Od listo­pa­da 2011 do lutego 2016 tworzył audycję o identycz­nej formule zatytu­ło­wa­ną Jan Pospie­szal­ski: Bliżej emito­wa­ną w TVP Info. W marcu 2016 powrócił do TVP1 z progra­mem Warto rozma­wiać. W 2016 został także gospo­da­rzem audycji Twarzą w Twarz na antenie Radiowej Jedynki.

Od 2018 jest stałym felie­to­ni­stą tygodni­ka "Sieci". Wcześniej publi­ko­wał także w "Do Rzeczy".


Dyskografia 37

Jacek Skubikowski - ...jak cytrynę...

...jak cytrynę...

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD070
 • EAN: 5901119100702
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg

Babę zesłał Bóg

Renata Przemyk
Jacek Skubikowski - Dobre miejsce dla naiwnych

Dobre miejsce dla naiwnych

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 33796 2
 • EAN: 0724353379629
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

Flota zjednoczonych sił

Voo Voo
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 0630177042
 • EAN: 0006301770420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Voo Voo - Gdy będę miał dzwon

Gdy będę miał dzwon

Voo Voo
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-650
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1987
Voo Voo - Gold

Gold

Voo Voo
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 51229-2
 • EAN: 0664125221926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Voo Voo - Kalejdoskop

Kalejdoskop

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 039
 • EAN: 0724352183623
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert

Koncert

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 032
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Voo Voo - Koncert w Janowcu

Koncert w Janowcu

Voo Voo
 • Wytwórnia: Kiton Art
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: książka z płytą
Voo Voo - Koncert w Łodzi

Koncert w Łodzi

Voo Voo
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: CD7
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Renata Przemyk - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Koncert w Polskim Radiu Lublin

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
 • Numer katalogowy: 05
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1616
 • EAN: 5978122461670
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Łobi Jabi

Łobi Jabi

Voo Voo
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: CD-T 028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Voo Voo - Mimozaika

Mimozaika

Voo Voo
 • Wytwórnia: Jam
 • Numer katalogowy: CD 0691
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Voo Voo - Muzyka do filmu `Seszele`

Muzyka do filmu `Seszele`

Voo Voo
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ 276
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Wojciech Waglewski - Muzyka od środka

Muzyka od środka

Wojciech Waglewski
Czerwone Gitary - Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1201 - 04
 • EAN: 5907812242015
 • Nośnik: 4CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: multi CD box
Renata Przemyk - Największe przeboje

Największe przeboje

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697904042
 • EAN: 0886979040427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
Czerwone Gitary - Nie spoczniemy

Nie spoczniemy

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-77
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1977
Renata Przemyk - Przemyk Akustik Trio

Przemyk Akustik Trio

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Impres Art
 • Numer katalogowy: 01
 • EAN: 5903427875600
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Voo Voo - Rapatapa to ja

Rapatapa to ja

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-082
 • EAN: 5902527008208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Remedium

Remedium

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-210
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1978
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Rote Gitarren

Rote Gitarren

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: 855621
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
Voo Voo - Sno-powiązałka

Sno-powiązałka

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP0052
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Jacek Skubikowski - Squbik - Rożne numery

Squbik - Rożne numery

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZCD - 030
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Renata Przemyk - The Best Of

The Best Of

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 510 017 2
 • EAN: 5099751001720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Acid Drinkers - The State Of Mind Report

The State Of Mind Report

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Polton /​ Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: ACID 01
 • EAN: 5902527100100
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
 • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
Voo Voo - Trójdźwięki

Trójdźwięki

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5192232
 • EAN: 5099751922322
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Tylko kobieta

Tylko kobieta

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 308 CD
 • EAN: 5099748409027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Acid Drinkers - Walkway To Heaven

Walkway To Heaven

Acid Drinkers
Ya Hozna - Ya Hozna

Ya Hozna

Ya Hozna
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5225D
 • EAN: 5908243452257
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: CD2: Koncert w krakowskim studiu TVP Łęg 7 X 1995r.
Voo Voo - Z środy na czwartek

Z środy na czwartek

Voo Voo
Voo Voo - Zaćmienie piątego słońca

Zaćmienie piątego słońca

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Voo Voo - Zapłacono

Zapłacono

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-068
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Zespół gitar elektrycznych

Zespół gitar elektrycznych

Voo Voo
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 105
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI