Tadeusz Nalepa
Muzyk

Biografia

Tade­usz Nale­pa (ur. 26 sierp­nia 1943 w Zgłob­niu, zm. 4 mar­ca 2007 w War­sza­wie) – pol­ski kom­po­zy­tor, gita­rzy­sta, woka­li­sta, har­mo­nij­karz i autor tek­stów.

Życiorys

Ukoń­czył szko­łę muzycz­ną w Rze­szo­wie w kla­sach skrzy­piec, klar­ne­tu i kon­tra­ba­su. Dostał wyróż­nie­nie w kate­go­rii duetów na II “Festi­wa­lu Mło­dych Talen­tów” w Szcze­ci­nie w roku 1963 wraz z Mirą Kuba­siń­ską, jego póź­niej­szą żoną. 9 stycz­nia 1964 roku pobra­li się w Urzę­dzie Sta­nu Cywil­ne­go w Wał­brzy­chu.

W 1965 roku zało­żył gru­pę Blac­ko­ut. Począt­ko­wo wraz z zespo­łem wyko­ny­wał stan­dar­dy z reper­tu­aru The Beatles i The Rol­ling Sto­nes, a z cza­sem zaczął kom­po­no­wać muzy­kę do tek­stów poety Bog­da­na Loebla. Pierw­szy kon­cert zespo­łu odbył się 3 wrze­śnia 1965 r. w rze­szow­skim klu­bie “Łącz­no­ścio­wiec”. Tade­usz Nale­pa nagrał z tym zespo­łem pły­tę dłu­go­gra­ją­cą Blac­ko­ut oraz sześć mniej­szych wydaw­nictw. Zespół ist­niał do koń­ca roku 1967.

W 1968 roku zało­żył gru­pę Bre­ako­ut. Zespół ist­niał 13 lat i nagrał 10 płyt. W 1982 Nale­pa zade­biu­to­wał jako soli­sta w Hali “Gwar­dii” w War­sza­wie w kon­cer­cie “Rock-Blok”. W 1982 nagrał pły­tę dla Iza­be­li Tro­ja­now­skiej. W 1983 two­rzył się regu­lar­ny skład gru­py współ­to­wa­rzy­szą­cej, w jej skład weszli (poza T. Nale­pą): Ryszard Ole­siń­ski (gita­ra), Andrzej Nowak (gita­ra), Bog­dan Kowa­lew­ski (gita­ra baso­wa), Marek Surzyn (per­ku­sja). W tym skła­dzie grał do 1983. 25 maja 1985 roku Tade­usz Nale­pa reak­ty­wo­wał zespół Bre­ako­ut z oka­zji dwu­dzie­sto­le­cia swo­jej dzia­łal­no­ści sce­nicz­nej.

W 1986 cza­so­pi­smo muzycz­ne “Jazz Forum” (ankie­ta) przy­zna­ło mu tytuł naj­lep­sze­go: muzy­ka, kom­po­zy­to­ra i gita­rzy­sty. Wraz z inny­mi lau­re­ata­mi tego ple­bi­scy­tu wziął udział w kon­cer­tach ”Blues/Rock Top ’86. Nawią­zał owoc­ną współ­pra­cę z zespo­łem Dżem, z któ­rym nagrał pły­tę Nume­ro Uno.

W 1988 po wystę­pach za gra­ni­cą, wydał podwój­ny album To mój blu­es, zawie­ra­ją­cy nagra­nia z lat 1982–1988. Od 1993 wystę­po­wał z for­ma­cją Nale­pa-Bre­ako­ut i z tym zespo­łem nagrał pły­tę Jesteś w pie­kle. W tym samym roku został lau­re­atem nagro­dy im. Marii Jur­kow­skiej, przy­zna­wa­nej przez Pro­gram III Pol­skie­go Radia.

Kolej­ne pły­ty – jako Tade­usz Nale­pa – nagry­wał z róż­ny­mi skła­da­mi. Ostat­nią jest pły­ta DVD (jedy­na w dys­ko­gra­fii Tade­usza Nale­py) z 2006 roku 60 uro­dzi­ny z zapi­sem kon­cer­tu, któ­ry odbył się 22 listo­pa­da 2003 roku w Rze­szo­wie, w Hali Pod­pro­mie. Pły­ta zosta­ła tak­że wyda­na w roz­sze­rzo­nej edy­cji jako DVD+CD.

Tade­usz Nale­pa ostat­nie trzy lata swo­je­go życia grał ze szcze­ciń­ską gru­pą Free Blu­es Band Andrze­ja Mal­cher­ka, w tym skła­dzie zagra­li ostat­ni kon­cert w życiu arty­sty: 12 sierp­nia 2006 w Trzyń­cu w Cze­chach. Zdję­cie powy­żej pocho­dzi z kon­cer­tu z gru­pą Free Blu­es Band na dniach Miko­ło­wa 1 lip­ca 2006 roku.

W ostat­nich latach życia poważ­nie cho­ro­wał. Mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na nie­wy­dol­ność nerek był dia­li­zo­wa­ny, a w 1992 miał prze­szcze­pio­ną ner­kę. Zmarł 4 mar­ca 2007 w wyni­ku cięż­kiej cho­ro­by nerek.

Tade­usz Nale­pa został pocho­wa­ny dnia 12 mar­ca 2007 na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim (kwa­te­ra 23 wprost‑1–5). W pogrze­bie arty­sty uczest­ni­czy­ła rodzi­na, licz­nie przy­by­li fani i przy­ja­cie­le m.in. Dariusz Koza­kie­wicz, Józef Skrzek, Bog­dan Kowa­lew­ski, Marek Gaszyń­ski, Grze­gorz Mar­kow­ski, Iza­be­la Tro­ja­now­ska, Janusz Pana­se­wicz, Robert Choj­nac­ki, Ire­ne­usz Dudek, Jerzy Sty­czyń­ski, Marek Sie­roc­ki, Sła­wek Wierz­chol­ski, Mariusz Wil­czyń­ski.

Jego synem z mał­żeń­stwa z Mirą Kuba­siń­ską jest gita­rzy­sta Piotr Nale­pa. Dru­gą żoną Nale­py od 1989 roku była Gra­ży­na Dra­mo­wicz, wystę­pu­ją­ca wspól­nie z nim w jego pro­jek­tach solo­wych od 1993.

Upamiętnienie

19 czerw­ca 2007 odbył się w Rze­szo­wie Bre­ako­ut Festi­wal poświę­co­ny pamię­ci Miry Kuba­siń­skiej i Tade­usza Nale­py. Od 2014 odby­wa się tam festi­wal Bre­ako­ut Days. Ma na celu upa­mięt­niać twór­czość oraz oso­bę Tade­usza Nale­py, pro­mo­wać ją wśród miesz­kań­ców Rze­szo­wa, anga­żu­jąc mło­dych twór­ców inspi­ru­ją­cych się zespo­łem Bre­ako­ut. Nale­pa miesz­kał w Józe­fo­wie, gdzie orga­ni­zo­wa­ny jest festi­wal “Lep na Blu­esa”.

W 2007 wyda­no zapis kon­cer­tu z festi­wa­lu Rawa Blu­es 1987 zare­je­stro­wa­ne­go 19 wrze­śnia 1987. Na pły­cie zna­la­zły się tak­że dwa utwo­ry zare­je­stro­wa­ne pod­czas kon­cer­tu w Kato­wi­cach 29 lip­ca 1995. W oby­dwu kon­cer­tach Tade­uszo­wi Nale­pie towa­rzy­szył zespół Dżem.

W 2008 wyda­na zosta­ła pły­ta W hoł­dzie Tade­uszo­wi Nale­pie, zawie­ra­ją­ca 13 utwo­rów. Auto­rem pro­jek­tu jest Jan Bory­se­wicz, razem z któ­rym wystą­pi­li m.in. Piotr Nale­pa z zespo­łem Nie-bo”, Paweł Kukiz, Leszek Cichoń­ski, Jerzy Sty­czyń­ski, Andrzej Nowak, Maciej Bal­car, Dariusz Koza­kie­wicz, Marek Radu­li, Maciej Sil­ski, Piotr Cugow­ski, Marek “Geo­r­gia” Pie­cza­ra.

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2003)
 • Zło­ty Medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2005)

 • Dyskografia 52

  Tadeusz Nalepa - 60 urodziny

  60 urodziny

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP DVD 0074
  • EAN: 5907785027794
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2006
  Breakout - 70a

  70a

  Breakout
  Tadeusz Nalepa - Absolutnie

  Absolutnie

  Tadeusz Nalepa
  Blackout - Anna

  Anna

  Blackout
  Blackout - Blackout

  Blackout

  Blackout
  Blackout - Blackout

  Blackout

  Blackout
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 117
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Blackout - Blackout 2

  Blackout 2

  Blackout
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 131
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Breakout - Blues

  Blues

  Breakout
  Leszek Winder - Blues Forever

  Blues Forever

  Leszek Winder
  Tadeusz Nalepa - Bluesbreakout 1971 - 1972

  Bluesbreakout 1971 - 1972

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - Flamenco i blues

  Flamenco i blues

  Tadeusz Nalepa
  Breakout - Gdybyś kochał, hej!

  Gdybyś kochał, hej!

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SP-191
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1969
  Blackout Breakout i Mira Kubasińska - Gold

  Gold

  Blackout Breakout i Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R - 0086
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1997
  Tadeusz Nalepa - Jesteś w piekle

  Jesteś w piekle

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: CD B-002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Blackout - Julia

  Julia

  Blackout
  Breakout - Kamienie

  Kamienie

  Breakout
  Breakout - Karate

  Karate

  Breakout
  Dżem - List do R.

  List do R.

  Dżem
  Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.2

  List do R. na 12 głosów, vol.2

  Dżem
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 042
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Tadeusz Nalepa - Live 1986

  Live 1986

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP - 027
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Mira Kubasińska - Mira

  Mira

  Mira Kubasińska
  Mira Kubasińska - Mira / Ogień

  Mira / Ogień

  Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 247
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Tadeusz Nalepa - Muzyka do filmu

  Muzyka do filmu "Śmierć dziecioroba"

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0472
  • EAN: 5907785028463
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Breakout - Na drugim brzegu tęczy

  Na drugim brzegu tęczy

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0531
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  Tadeusz Nalepa - Najstarszy zawód świata

  Najstarszy zawód świata

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: CDB - 005
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Breakout - NOL

  NOL

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
  • Numer katalogowy: SX 1300
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1976
  • Dodatkowa informacja: Niezidentyfikowany obiekt latający
  Tadeusz Nalepa - Numero Uno

  Numero Uno

  Tadeusz Nalepa
  Mira Kubasińska - Ogień

  Ogień

  Mira Kubasińska
  Breakout - Poszłabym za tobą

  Poszłabym za tobą

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
  • Numer katalogowy: PNCD 1357
  • EAN: 5907783423574
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Tadeusz Nalepa - Pożegnalny cyrk

  Pożegnalny cyrk

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 060
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Tadeusz Nalepa - Poznań - Giełda - Live

  Poznań - Giełda - Live

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0471
  • EAN: 5907785028456
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Tadeusz Nalepa - Rawa Blues 1987

  Rawa Blues 1987

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0531 DG
  • EAN: 5907785029873
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
  • Nośnik: 3CD-R
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  SBB - SBB w filharmonii: akt 2

  SBB w filharmonii: akt 2

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0334
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Tadeusz Nalepa - Sen szaleńca

  Sen szaleńca

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - Śmierć dziecioroba / Justyna

  Śmierć dziecioroba / Justyna

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: GAD Records
  • Numer katalogowy: GAD CD 077
  • EAN: 5903068120022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: O.S.T.
  Blackout - Spotkamy się w moim śnie

  Spotkamy się w moim śnie

  Blackout
  Blackout - Spytaj moich oczu

  Spytaj moich oczu

  Blackout
  Blackout - Studnia bez wody

  Studnia bez wody

  Blackout
  Blackout - Studnia bez wody

  Studnia bez wody

  Blackout
  Tadeusz Nalepa - Sumienie

  Sumienie

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3396001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Tadeusz Nalepa - To mój blues

  To mój blues

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.1 1979-1985

  To mój blues vol.1 1979-1985

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.1 1979-1985

  To mój blues vol.1 1979-1985

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0463 DG
  • EAN: 5907785028371
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0464
  • EAN: 5907785028388
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 42
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 14
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969, nakład limitowany + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
  Breakout - Żagiel ziemi

  Żagiel ziemi

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1821
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1980
  Blackout - Zaśpiewam ci tak

  Zaśpiewam ci tak

  Blackout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0501
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1967
  Tadeusz Nalepa - Zerwany film

  Zerwany film

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5203502
  • EAN: 0724352035021
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Breakout - ZOL

  ZOL

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
  • Numer katalogowy: SX 1766
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  • Dodatkowa informacja: Zidentyfikowany obiekt latający

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI