Tadeusz Nalepa
Muzyk

Biografia

Tadeusz Nalepa (ur. 26 sierpnia 1943 w Zgłobniu, zm. 4 marca 2007 w Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, gitarzy­sta, wokali­sta, harmo­nij­karz i autor tekstów.

Życiorys

Ukończył szkołę muzyczną w Rzeszo­wie w klasach skrzy­piec, klarnetu i kontra­ba­su. Dostał wyróż­nie­nie w katego­rii duetów na II "Festi­wa­lu Młodych Talentów" w Szcze­ci­nie w roku 1963 wraz z Mirą Kubasiń­ską, jego później­szą żoną. 9 stycznia 1964 roku pobrali się w Urzędzie Stanu Cywil­ne­go w Wałbrzychu.

W 1965 roku założył grupę Blackout. Począt­ko­wo wraz z zespołem wykony­wał standar­dy z reper­tu­aru The Beatles i The Rolling Stones, a z czasem zaczął kompo­no­wać muzykę do tekstów poety Bogdana Loebla. Pierwszy koncert zespołu odbył się 3 września 1965 r. w rzeszow­skim klubie "Łączno­ścio­wiec". Tadeusz Nalepa nagrał z tym zespołem płytę długo­gra­ją­cą Blackout oraz sześć mniej­szych wydaw­nictw. Zespół istniał do końca roku 1967.

W 1968 roku założył grupę Breakout. Zespół istniał 13 lat i nagrał 10 płyt. W 1982 Nalepa zadebiu­to­wał jako solista w Hali "Gwardii" w Warsza­wie w koncer­cie "Rock-Blok". W 1982 nagrał płytę dla Izabeli Troja­now­skiej. W 1983 tworzył się regular­ny skład grupy współ­to­wa­rzy­szą­cej, w jej skład weszli (poza T. Nalepą): Ryszard Olesiń­ski (gitara), Andrzej Nowak (gitara), Bogdan Kowalew­ski (gitara basowa), Marek Surzyn (perkusja). W tym składzie grał do 1983. 25 maja 1985 roku Tadeusz Nalepa reakty­wo­wał zespół Breakout z okazji dwudzie­sto­le­cia swojej działal­no­ści scenicznej.

W 1986 czaso­pi­smo muzyczne "Jazz Forum" (ankieta) przyzna­ło mu tytuł najlep­sze­go: muzyka, kompo­zy­to­ra i gitarzy­sty. Wraz z innymi laure­ata­mi tego plebi­scy­tu wziął udział w koncer­tach ''Blues/​Rock Top '86. Nawiązał owocną współ­pra­cę z zespołem Dżem, z którym nagrał płytę Numero Uno.

W 1988 po wystę­pach za granicą, wydał podwójny album To mój blues, zawie­ra­ją­cy nagrania z lat 1982–1988. Od 1993 wystę­po­wał z formacją Nalepa-Breakout i z tym zespołem nagrał płytę Jesteś w piekle. W tym samym roku został laure­atem nagrody im. Marii Jurkow­skiej, przyzna­wa­nej przez Program III Polskie­go Radia.

Kolejne płyty – jako Tadeusz Nalepa – nagrywał z różnymi składami. Ostatnią jest płyta DVD (jedyna w dysko­gra­fii Tadeusza Nalepy) z 2006 roku 60 urodziny z zapisem koncertu, który odbył się 22 listo­pa­da 2003 roku w Rzeszo­wie, w Hali Podpro­mie. Płyta została także wydana w rozsze­rzo­nej edycji jako DVD+CD.

Tadeusz Nalepa ostatnie trzy lata swojego życia grał ze szcze­ciń­ską grupą Free Blues Band Andrzeja Malcher­ka, w tym składzie zagrali ostatni koncert w życiu artysty: 12 sierpnia 2006 w Trzyńcu w Czechach. Zdjęcie powyżej pochodzi z koncertu z grupą Free Blues Band na dniach Mikołowa 1 lipca 2006 roku.

W ostat­nich latach życia poważnie chorował. Między innymi ze względu na niewy­dol­ność nerek był diali­zo­wa­ny, a w 1992 miał przeszcze­pio­ną nerkę. Zmarł 4 marca 2007 w wyniku ciężkiej choroby nerek.

Tadeusz Nalepa został pocho­wa­ny dnia 12 marca 2007 na Cmenta­rzu Powąz­kow­skim (kwatera 23 wprost-1-5). W pogrze­bie artysty uczest­ni­czy­ła rodzina, licznie przybyli fani i przyja­cie­le m.in. Dariusz Kozakie­wicz, Józef Skrzek, Bogdan Kowalew­ski, Marek Gaszyń­ski, Grzegorz Markow­ski, Izabela Troja­now­ska, Janusz Panase­wicz, Robert Chojnac­ki, Ireneusz Dudek, Jerzy Styczyń­ski, Marek Sierocki, Sławek Wierz­chol­ski, Mariusz Wilczyński.

Jego synem z małżeń­stwa z Mirą Kubasiń­ską jest gitarzy­sta Piotr Nalepa. Drugą żoną Nalepy od 1989 roku była Grażyna Dramo­wicz, wystę­pu­ją­ca wspólnie z nim w jego projek­tach solowych od 1993.

Upamiętnienie

19 czerwca 2007 odbył się w Rzeszo­wie Breakout Festiwal poświę­co­ny pamięci Miry Kubasiń­skiej i Tadeusza Nalepy. Od 2014 odbywa się tam festiwal Breakout Days. Ma na celu upamięt­niać twórczość oraz osobę Tadeusza Nalepy, promować ją wśród miesz­kań­ców Rzeszowa, angażu­jąc młodych twórców inspi­ru­ją­cych się zespołem Breakout. Nalepa mieszkał w Józefo­wie, gdzie organi­zo­wa­ny jest festiwal "Lep na Bluesa".

W 2007 wydano zapis koncertu z festi­wa­lu Rawa Blues 1987 zareje­stro­wa­ne­go 19 września 1987. Na płycie znalazły się także dwa utwory zareje­stro­wa­ne podczas koncertu w Katowi­cach 29 lipca 1995. W obydwu koncer­tach Tadeuszo­wi Nalepie towarzy­szył zespół Dżem.

W 2008 wydana została płyta W hołdzie Tadeuszo­wi Nalepie, zawie­ra­ją­ca 13 utworów. Autorem projektu jest Jan Boryse­wicz, razem z którym wystą­pi­li m.in. Piotr Nalepa z zespołem Nie-bo'', Paweł Kukiz, Leszek Cichoń­ski, Jerzy Styczyń­ski, Andrzej Nowak, Maciej Balcar, Dariusz Kozakie­wicz, Marek Raduli, Maciej Silski, Piotr Cugowski, Marek "Georgia" Pieczara.

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodze­nia Polski (2003)
 • Złoty Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2005)

 • Dyskografia 52

  Tadeusz Nalepa - 60 urodziny

  60 urodziny

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP DVD 0074
  • EAN: 5907785027794
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2006
  Breakout - 70a

  70a

  Breakout
  Tadeusz Nalepa - Absolutnie

  Absolutnie

  Tadeusz Nalepa
  Blackout - Anna

  Anna

  Blackout
  Blackout - Blackout

  Blackout

  Blackout
  Blackout - Blackout

  Blackout

  Blackout
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 117
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Blackout - Blackout 2

  Blackout 2

  Blackout
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 131
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Breakout - Blues

  Blues

  Breakout
  Leszek Winder - Blues Forever

  Blues Forever

  Leszek Winder
  Tadeusz Nalepa - Bluesbreakout 1971 - 1972

  Bluesbreakout 1971 - 1972

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - Flamenco i blues

  Flamenco i blues

  Tadeusz Nalepa
  Breakout - Gdybyś kochał, hej!

  Gdybyś kochał, hej!

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SP-191
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1969
  Blackout Breakout i Mira Kubasińska - Gold

  Gold

  Blackout Breakout i Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R - 0086
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1997
  Tadeusz Nalepa - Jesteś w piekle

  Jesteś w piekle

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: CD B-002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Blackout - Julia

  Julia

  Blackout
  Breakout - Kamienie

  Kamienie

  Breakout
  Breakout - Karate

  Karate

  Breakout
  Dżem - List do R.

  List do R.

  Dżem
  Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.2

  List do R. na 12 głosów, vol.2

  Dżem
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 042
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Tadeusz Nalepa - Live 1986

  Live 1986

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP - 027
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Mira Kubasińska - Mira

  Mira

  Mira Kubasińska
  Mira Kubasińska - Mira / Ogień

  Mira / Ogień

  Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 247
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Tadeusz Nalepa - Muzyka do filmu

  Muzyka do filmu "Śmierć dziecioroba"

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0472
  • EAN: 5907785028463
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Breakout - Na drugim brzegu tęczy

  Na drugim brzegu tęczy

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0531
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  Tadeusz Nalepa - Najstarszy zawód świata

  Najstarszy zawód świata

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: CDB - 005
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Breakout - NOL

  NOL

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: SX 1300
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1976
  • Dodatkowa informacja: Niezidentyfikowany obiekt latający
  Tadeusz Nalepa - Numero Uno

  Numero Uno

  Tadeusz Nalepa
  Mira Kubasińska - Ogień

  Ogień

  Mira Kubasińska
  Breakout - Poszłabym za tobą

  Poszłabym za tobą

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1357
  • EAN: 5907783423574
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Tadeusz Nalepa - Pożegnalny cyrk

  Pożegnalny cyrk

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 060
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Tadeusz Nalepa - Poznań - Giełda - Live

  Poznań - Giełda - Live

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0471
  • EAN: 5907785028456
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Tadeusz Nalepa - Rawa Blues 1987

  Rawa Blues 1987

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0531 DG
  • EAN: 5907785029873
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
  • Nośnik: 3CD-R
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  SBB - SBB w filharmonii: akt 2

  SBB w filharmonii: akt 2

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0334
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Tadeusz Nalepa - Sen szaleńca

  Sen szaleńca

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - Śmierć dziecioroba / Justyna

  Śmierć dziecioroba / Justyna

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: GAD Records
  • Numer katalogowy: GAD CD 077
  • EAN: 5903068120022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: O.S.T.
  Blackout - Spotkamy się w moim śnie

  Spotkamy się w moim śnie

  Blackout
  Blackout - Spytaj moich oczu

  Spytaj moich oczu

  Blackout
  Blackout - Studnia bez wody

  Studnia bez wody

  Blackout
  Blackout - Studnia bez wody

  Studnia bez wody

  Blackout
  Tadeusz Nalepa - Sumienie

  Sumienie

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3396001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Tadeusz Nalepa - To mój blues

  To mój blues

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.1 1979-1985

  To mój blues vol.1 1979-1985

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.1 1979-1985

  To mój blues vol.1 1979-1985

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0463 DG
  • EAN: 5907785028371
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0464
  • EAN: 5907785028388
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 42
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 14
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969, nakład limitowany + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
  Breakout - Żagiel ziemi

  Żagiel ziemi

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1821
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1980
  Blackout - Zaśpiewam ci tak

  Zaśpiewam ci tak

  Blackout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0501
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1967
  Tadeusz Nalepa - Zerwany film

  Zerwany film

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5203502
  • EAN: 0724352035021
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Breakout - ZOL

  ZOL

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: SX 1766
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  • Dodatkowa informacja: Zidentyfikowany obiekt latający

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI