Tomasz Szukalski
Muzyk

Biografia

Tomasz Szukal­ski (ur. 8 stycznia 1947 w Warsza­wie, zm. 2 sierpnia 2012 w Piasecz­nie) – polski sakso­fo­ni­sta jazzowy.

Edukacja i początki kariery

Przeszedł całą drogę edukacji muzycz­nej: po nauce w warszaw­skim liceum muzycz­nym ukończył klasę klarnetu (pod kierunkiem

Ludwika Kurkie­wi­cza) w PWSM w Warsza­wie. Samodziel­nie zapoznał się z techniką gry na sakso­fo­nie sopra­no­wym i tenoro­wym, spora­dycz­nie używając także innych instru­men­tów, z których klarnet basowy zajmował szcze­gól­ną pozycję. Kiedy był jeszcze uczniem szkoły średniej, rozpo­czął wystę­po­wa­nie na estradzie.

Jako nasto­la­tek był człon­kiem zespołu, który akompa­nio­wał podczas koncer­tów grupie Partita, m.in. podczas Jazz Jamboree '67. Nawiązał także współ­pra­cę z zespo­ła­mi Janusza Muniaka, Tomasza Ochal­skie­go oraz z Big Bandem Stodoła i spora­dycz­nie z nimi występował.

Lata 70.

Znamien­nym dla młodego sakso­fo­ni­sty okazał się okres współ­pra­cy (od roku 1972) z zespołem czoło­we­go wówczas sakso­fo­ni­sty altowego, Zbignie­wa Namysłow­skie­go. Razem dokonali wielu nagrań. Podczas tej współ­pra­cy powstały znaczące (również dla Zbignie­wa Namysłow­skie­go) albumy "Winobra­nie" i "Kuyaviak Goes Funky". W okresie tym wzrosła pozycja sakso­fo­ni­sty na jazzowym rynku: do współ­pra­cy zapra­sza­li go znane postacie rodzi­me­go jazzu: Włodzi­mierz Nahorny, Tomasz Stańko czy Jan Ptaszyn Wróblewski.

W latach 1974–1979 wraz z Tomaszem Stańko koncer­to­wał i nagrywał płyty w całej Europie (również dla presti­żo­we­go wydaw­nic­twa ECM) wraz z takimi muzykami jak: Arild Andersen, Dave Holland, Edward Vesala, Palle Daniels­son, Terje Rypdal, Palle Mikkel­borg, Juhani Aaltonen czy Antti Hytti.

Mimo licznych wyjazdów z Tomaszem Stańko w latach 1975–1976 współ­pra­co­wał i nagrywał z zespołem SBB.

W tym czasie zdecy­do­wał się na założe­nie autor­skie­go zespołu. W roku 1977 powstał zespół The Quartet, skupia­ją­cy wielkie indywi­du­al­no­ści: basista Paweł Jarzęb­ski, pianista Sławomir Kulpo­wicz oraz perku­si­sta Janusz Stefań­ski. The Quartet i jego muzyczne propo­zy­cje postrze­ga­no jako typowy zespół bez lidera, złożony z wybit­nych muzyków, będących indywi­du­al­no­ścia­mi muzycznymi.

Zadebiu­to­wa­li w roku 1977 – co niety­po­we dla jazzma­nów – nagra­nia­mi dla archiwum Polskie­go Radia, ale już w styczniu 1978 odbyli dużą trasę koncer­to­wą po kraju, wystą­pi­li na Jazz Jamboree'78. Reper­tu­ar tworzyły głównie kompo­zy­cje Kulpo­wi­cza oraz Szukal­skie­go, inspi­ro­wa­ne muzyką takich postaci jak McCoy Tyner, Sonny Rollins, John Coltrane, trady­cja­mi modern jazzu lat 60. The Quartet zalicza­ny był przez wielu krajo­wych i zagra­nicz­nych krytyków do najważ­niej­szych zespołów jazzo­wych Europy.

Lata 80.

W latach 1980–1981 Tomasz Szukal­ski i Józef Skrzek stworzy­li duet grający wysubli­mo­wa­ne fusion uwiecz­nio­ne na płycie "Ambitus Extended". Tomasz towarzy­szył też jako solista założo­nej po rozwią­za­niu SBB Formacji Józefa Skrzeka nagry­wa­jąc m.in. płytę "Wojna Światów". W roku 1981 wystę­po­wał zarówno na Jazz Jamboree '81, jak i na towarzy­szą­cym Rock Jamboree '81 i wraz z Formacją Józefa Skrzeka (Andrzej Ryszka, Andrzej Urny) i grał z takimi muzykami jak Gil Goldste­in oraz Dean Brown.

Miesiąc przed ogłosze­niem stanu wojen­ne­go wyjechał jeszcze do Baden-Baden, by zagrać wśród takich postaci jak Rashied Ali, Alan Skidmore czy Albert Mangels­dorff cykl koncer­tów poświę­co­nych pamięci Johna Coltrane’a.

Po nastaniu stanu wojen­ne­go Szukal­ski zapro­szo­ny został do współ­pra­cy przez Jana Ptaszyna Wróblew­skie­go, który w tym czasie kierował SPPT Chałtur­nik i Studiem Jazzowym Polskie­go Radia. Po okresie ostrego straight-ahead jazzu, sukce­sach z zespo­ła­mi Namysłow­skie­go, Stańko i The Quartet udział w muzyce mainstre­amo­wej Ptaszyna Wróblew­skie­go nie był dla Szukal­skie­go kreatyw­ną odskocznią.

Dopiero w roku 1984 wraz z nowym trio (Czesław Bartkow­ski – perkusja, Wojciech Karolak – instru­men­ty klawi­szo­we) muzyka sakso­fo­ni­sty nabrała większe­go wigoru. Album "Time Killers" został uznany przez krytyków za najcie­kaw­szą polską płytę jazzową lat 80. Zachę­co­ny sukcesem zorga­ni­zo­wał w 1985 r. kolejny kwartet (Piotr Biskup­ski, Andrzej Cudzich, Andrzej Jagodziń­ski), który z założe­nia miał przejąć sukcesję po The Quartet.

W 1986 roku Szukal­ski wraz z pianistą Januszem Szprotem utworzył duet Blues Duo SZ-SZ i choć dokonali wielu nagrań i wystą­pi­li na licznych koncer­tach, to formacja okazała się efeme­ry­dą na polskim rynku jazzowym.

Lata 90. i współcześnie

Do koncep­cji duetu Szukal­ski powrócił raz jeszcze: od roku 1990 gra wspólnie z pianistą Arturem Dutkie­wi­czem. Z muzykami: Dutkie­wi­czem, Cudzi­chem i zmienia­ją­cy­mi się perku­si­sta­mi, reakty­wo­wał koncep­cję kwartetu.

Od roku 2000 coraz częściej wystę­pu­je w trio (Wojciech Karolak, Krzysz­tof Dziedzic) oraz gościn­nie w różnych konste­la­cjach i zespo­łach, np. Tadeusz Nalepa, Piotr Wojtasik, Wojciech Majewski, Carran­tu­ohill czy Aposto­lis Anthimos Quartet (Arild Andersen i Krzysz­tof Dziedzic lub Janusz Skowron).

W "Dniu Szakala" zorga­ni­zo­wa­nym w celu pomocy Szukal­skie­mu 21 listo­pa­da 2010 roku w Warsza­wie przez pianistę Artura Dutkie­wi­cza i Radio​JAZZ​.FM, udział wzięli polscy artyści, którzy zjechali się z całego świata, między innymi:

 • Krzysz­tof Herdzin – piano
 • Ewa Bem – vocal
 • Jarosław Śmietana – guitar
 • Adam Makowicz – piano
 • Michał Urbaniak – violin
 • Leszek Możdżer – piano
 • Artur Dutkie­wicz – piano
 • Wojciech Karolak – hammond
 • Urszula Dudziak – vocal
 • Aga Zaryan – vocal
 • Paweł Jarzęb­ski – double bass
 • Janusz Stefań­ski – drums
 • Marcin Wasilew­ski – piano
 • Sławomir Kurkie­wicz – double bass
 • Michał Miśkie­wicz – drums
 • Józef Skrzek – piano, minimoog, harmo­ni­ca, vocal
 • Krzysz­tof Ścierań­ski – bass
 • Tomasz Stańko – trumpet
 • Jorgos Skolias – vocal
 • Łukasz Żyta – drums
 • Szukal­ski pod koniec życia przeby­wał w Domu Artysty Weterana w podwar­szaw­skim Skoli­mo­wie. Zmarł w szpitalu w Piasecz­nie.


  Dyskografia 26

  Tadeusz Nalepa - Absolutnie

  Absolutnie

  Tadeusz Nalepa

  Ambitus Extended

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Helicon
  • Numer katalogowy: HR 1006
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Krzysztof Cugowski - Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

  Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

  Krzysztof Cugowski
  Mech - Bluffmania

  Bluffmania

  Mech
  Krzysztof Cugowski - Integralnie

  Integralnie

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5330762
  • EAN: 0724353307622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  SBB - Jazz Gems

  Jazz Gems

  SBB
  • Wytwórnia: Jazz Forum Records
  • Numer katalogowy: 046
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: płyta z gazetą `Jazz Forum`
  Józef Skrzek - Józefina

  Józefina

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP - 037
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

  Małe dzieci po to są

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 0431150 *
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Stanisław Soyka - Matko, która nas znasz...

  Matko, która nas znasz...

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Helicon
  • Numer katalogowy: HR 1009
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  • Opakowanie: gatefold
  Anna Maria Jopek - Możliwe

  Możliwe

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2060009312199 *
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - O co tyle milczenia

  O co tyle milczenia

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 052960
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  SBB - Polish Radio Sessions 1974-1977

  Polish Radio Sessions 1974-1977

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD-R
  • Data wydania: 0000
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  Stanisław Soyka - Radioaktywny

  Radioaktywny

  Stanisław Soyka
  Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga

  Rock Opera Naga

  Niebiesko - Czarni
  Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga vol.1

  Rock Opera Naga vol.1

  Niebiesko - Czarni
  SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
  • Nośnik: 3CD-R
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  SBB - SBB w filharmonii: akt 1

  SBB w filharmonii: akt 1

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0333
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Tadeusz Nalepa - Sen szaleńca

  Sen szaleńca

  Tadeusz Nalepa
  SBB - Sikorki

  Sikorki

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0340
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Tadeusz Nalepa - To mój blues

  To mój blues

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.1 1979-1985

  To mój blues vol.1 1979-1985

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0463 DG
  • EAN: 5907785028371
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  Tadeusz Nalepa - To mój blues vol.2 1987-1988

  To mój blues vol.2 1987-1988

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0464
  • EAN: 5907785028388
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Tadeusz Nalepa 1982 - 2002

  Wojna światów - Live

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: www​.skrzek​.com
  • Numer katalogowy: 3/2001
  • Nośnik: CD-R
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  Józef Skrzek - Wojna światów - następne stulecie

  Wojna światów - następne stulecie

  Józef Skrzek
  SBB - Wołanie o brzęk szkła

  Wołanie o brzęk szkła

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0324
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI