Chylińska - Kiedy przyjdziesz do mnie
videoclip

Author's original description

Muzycz­ny Powrót Agniesz­ki Chy­liń­skiej po pra­wie 5 latach od wyda­nia ostat­niej pły­ty Modern Roc­king. To naj­bar­dziej ocze­ki­wa­na pre­mie­ra w tym roku. Utwór do pobra­nia na iTu­nes http://bit.ly/1e4Rjch

Pio­sen­ka “Kie­dy przyj­dziesz do mnie” to nawią­za­nie do doko­nań Artyst­ki z wcze­śniej­szych lat swo­jej karie­ry. Moc­ny i suge­styw­ny tele­dysk pod­kre­śla wyra­zi­ste prze­sła­nie i cha­rak­te­ry­stycz­ny głos jed­nej z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych woka­li­stek w Pol­sce. Chy­liń­ska potwier­dza tym samym swo­ją abso­lut­ną wyjąt­ko­wość, ale też dobit­nie zastrze­ga sobie pra­wo do śpie­wa­nia pio­se­nek w róż­nym sty­lu w zależ­no­ści od tego, co ona i tyl­ko ona chce publicz­no­ści muzycz­nie zapro­po­no­wać. To nie przy­pa­dek, że tak kla­sycz­ny roc­ko­wy utwór poja­wia się na ante­nie wszyst­kich roz­gło­śni wła­śnie w mar­cu. To wła­snie w tym roku i w tym mie­sią­cu pio­sen­kar­ka obcho­dzi 20 lecie swo­jej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Jak sama przy­zna­je, to dla niej wyjąt­ko­wy rok. “Nie chcę zdra­dzać wszyst­kich nie­spo­dzia­nek jakie szy­ku­ję dla sym­pa­ty­ków mojej twór­czo­ści. Z ogrom­nym entu­zja­zmem wra­cam na sce­nę.”

Music video by Agniesz­ka Chy­lin­ska per­for­ming Kie­dy Przyj­dziesz do Mnie. ℗ 2014 The copy­ri­ght in this sound recor­ding is owned by War­ner Music Poland Sp. z.o.o.

Tags
agnieszka Agnieszka Chylińska (Musical Artist) Chylinska kiedy przyjdziesz do mnie official ONA polska Pop rock video

Inne wideoklipy dla "Chylińska"

Tagi

Album Big Cyc bracia budka suflera budka suflera akustycznie budka suflera koncert Chylinska cugowscy cugowski Dżej Dżej Dżery Illusion Jacek Jędrzejak Jarosław Lis kazik kazik staszewski klip knz koncert krzysztof cugowski Krzysztof Skiba kult Lipa Lipali lipko Luk music Music (TV Genre) muzyka muzyka polska official Official Music Video piosenka Piotr Cugowski Piękny Roman poland Polish rock polska polska muzyka polski rock Pop punk renata przemyk Riverside rock Rock Music (Musical Genre) rock polski Roman Lechowicz romuald lipko s.p. records singiel Skiba Sp. sp records teledysk Tomasz Lipnicki Tomek Lipnicki video Warner Music Group (Business Operation) Łukasz Jeleniewski

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI