Tag: Official Music Video
Strona 1 z 2

Kamil Bednarek “Poczuj Luz” — Frugo Official Music Video

?https://bit.ly/subskrybuj_Bednarka — sub­skry­buj mój kanał i bądź na bie­żą­co z moją twór­czo­ścią. Dzię­ki za wspar­cie! ?https://bit.ly/Bednarek_Wszystkie_Utwory — posłu­chaj wszyst­kich moich utwo­rów. W ocze­ki­wa­niu na nową pły­tę Kami­la Bed­nar­ka, arty­sta pre­zen­tu­je nie­za­leż­ny sin­giel „Poczuj luz”. Dedy­ko­wa­ny tele­dysk, powstał dzię­ki współ­pra­cy z mar­ką Fru­go i sta­no­wi dopeł­nie­nie roz­po­czę­tej w czerw­cu 2017 r. kam­pa­nii rekla­mo­wej. Utwór to ener­ge­tycz­ny […]

Kiev Office — “Nordowi Môl” (Official Music Video)

Pierw­szy utwór, któ­ry napi­sa­li­śmy na nowy mate­riał w obec­nym skła­dzie. Posłu­chaj w cało­ści: http://li.sten.to/NordowiMol Powstał po naszej wizy­cie na Helu, gdzie na zapro­sze­nie sto­wa­rzy­sze­nia Alter­na­tyw­ny Cypel zagra­li­śmy na kon­cer­cie Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy na począt­ku 2019 roku. Hel jest miej­scem, któ­re wiel­ce inspi­ru­je po sezo­nie. Gra­li­śmy tu kil­ku­krot­nie, ale tym razem połą­cze­nie nastro­ju izo­la­cji, sty­ku […]

Patrycja Markowska — Gdy Zgasna Swiatla

Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Gdy Zga­sna Swia­tla. © 2005 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Patrycja Markowska — Zacmienie Serca

Pre-VEVO Play Count: 1,809,046 Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Zacmie­nie Ser­ca. ℗ 2007 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Patrycja Markowska — Swiat Sie Pomylil

Pre-VEVO Play Count: 2,320,694 Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Swiat Sie Pomy­lil. ℗ 2007 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Patrycja Markowska — Nie Zatrzyma Nikt

Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Nie Zatrzy­ma Nikt. © 2006 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Patrycja Markowska — 4 Sciany

Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming 4 Scia­ny. © 2005 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Perfect — Czy To Ja (Czy Ktos Inny) [Official Music Video]

Music video by Per­fect per­for­ming Czy To Ja (Czy Ktos Inny). ℗ 2011 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by Per­fect Mana­ge­ment under exc­lu­si­ve licen­ce to EMI Music Poland Sp. z.o.o.

Perfect — Raz Po Raz (Strasza Nas) [Official Music Video]

Music video by Per­fect per­for­ming Raz Po Raz (Stra­sza Nas). ℗ 2010 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by Per­fect Mana­ge­ment under exc­lu­si­ve licen­ce to EMI Music Poland Sp. z.o.o.

Perfect — Zamykam Oczy Widze Przestrzen [Official Music Video]

Music video by Per­fect per­for­ming Zamy­kam Oczy Widze Prze­strzen. © 1999 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI