Tag: music
Strona 1 z 4

Votum // Hate // Official Music Video

Cyber­bul­ly­ing is affec­ting many people regar­dless of the­ir age, race, sexu­al orien­ta­tion or socio­eco­no­mi­cal sta­tus. The­re are pla­ces to which you can reach out and get help if you or some­bo­dy clo­se to you falls vic­tim to onli­ne haras­sment. Stay strong ////////////// Prze­moc w sie­ci doty­ka wie­lu ludzi bez wzglę­du na ich wiek, rasę, orien­ta­cje […]

Renata Przemyk — Wilk #polandrock2019

Rena­ta Prze­myk jest obec­na na pol­skiej sce­nie muzycz­nej od 1989 roku. W tym roku, na Naj­pięk­niej­szym Festi­wa­lu Świa­ta mie­li­śmy zaszczyt usły­szeć i zoba­czyć ją na Sce­nie Noc­ne­go ASP. To było nie­sa­mo­wi­te show — zobacz­cie frag­ment jej wystę­pu. Chcesz wie­dzieć wię­cej? Infor­ma­cji szu­kaj tutaj: https://polandrockfestival.pl Kręcioła.Tv łap­cie nas tu: Face­bo­ok — https://www.facebook.com/kreciola Insta­gram — http://instagram.com/kreciolatv IGTV […]

RENATA PRZEMYK — ZONA

muzy­ka : Rena­ta Prze­myk sło­wa: Anna Sara­niec­ka reży­se­ria: Maria Sadow­ska Bądź na bie­żą­co, sub­skry­buj kanał YouTu­be: http://bit.ly/RenataPrzemyk

RENATA PRZEMYK — Nie mam żalu

muzy­ka: Rena­ta Prze­myk sło­wa: Anna Sara­niec­ka reży­se­ria: Krzysz­tof Paw­łow­ski Bądź na bie­żą­co, sub­skry­buj kanał YouTu­be: http://bit.ly/RenataPrzemyk

“Jakby nie miało być” RENATA PRZEMYK

Rena­ta Prze­myk “Jak­by nie mia­ło być”. Muzy­ka: Rena­ta Prze­myk Sło­wa: Anna Sara­niec­ka Pro­duk­cja: Impres-Art Kari­na Zawa­da , 2011 r. Reali­za­cja: — Bar­tek KULAS: reży­se­ria — Michał SOSNA: zdję­cia — Anna ZAJĄCZKOWSKA: pro­duk­cja (Afilm) — Ali­cja MISZCZOR — JOBDA: taniec — Piotr SKALSKI: taniec — Jakub OSSENDOWSKI: sce­no­gra­fia — Basia WOJAS: cha­rak­te­ry­za­cja — Han­ka PODRAZA: kostiu­my […]

BRACIA — Nad Przepaścią — oficjalny teledysk

Naj­now­szy tele­dysk zespo­łu Bra­cia — “Nad Prze­pa­ścią” Sce­na­riusz i reali­za­cja: Andrzej Ostrow­ski

król — NIE ZROBIĘ NIC

?http://www.soundline.biz/KROLNieZrobieNic #ART2Music #król #dzię­ku­ję „Nie zro­bię nic” to dru­gi sin­giel zapo­wia­da­ją­cy szó­sty solo­wy album Kró­la pod tytu­łem „Dzię­ku­ję”, któ­ry uka­że się 9 kwiet­nia 2021 Tekst: NIE ZROBIĘ NIC nie zro­bię nic będę tak stał prze­stę­pu­ję z nogi na nogę rym pod­po­wia­da mi żebym się bał a ja chy­ba tak nie mogę wiem, że to robisz […]

KAZIK — Twój ból jest lepszy niż mój [OFFICIAL VIDEO]

? https://bit.ly/KAZIK_Zaraza ? ? https://www.empik.com/zaraza-kazik,p1242598492,muzyka‑p ? reży­se­ria, sce­na­riusz: Sła­wek Pie­trzak zdję­cia: Kry­stian Andrze­jew­ski edy­cja wideo: Arek Szy­mań­ski pro­duk­cja: Daria Same­luk, Ewe­li­na Szcze­pa­nik wystą­pi­li: Woj­tek Jabłoń­ski i Kazik Sta­szew­ski sło­wa: Kazik Sta­szew­ski muzy­ka: Kazik Sta­szew­ski, Woj­tek Jabłoń­ski reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Tocz­ko, Woj­tek Jabłoń­ski / KULTOWE Stu­dio akor­de­on: Kon­rad Wan­trych Tekst: Zamknię­te cmen­ta­rze to na sku­tek […]

Kult — Arahja #polandrock2019

Jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych kon­cer­tów Pol’an­d’Rock Festi­val!. Dziś mamy dla Was pierw­szy frag­men­tu wystę­pu kape­li KULT! Posłu­chaj­cie i koniecz­nie podziel­cie się nim ze zna­jo­my­mi! Chcesz wie­dzieć wię­cej? Infor­ma­cji szu­kaj tutaj: https://polandrockfestival.pl Kręcioła.Tv łap­cie nas tu: Face­bo­ok — https://www.facebook.com/kreciola Insta­gram — http://instagram.com/kreciolatv IGTV — https://instagram.com/kreciolatv Twit­ter — https://twitter.com/kreciolatv #polan­drock #polandrock2019 #polan­drock­fe­sti­val #25latfestiwalu #polan­droc­kli­ve

Big Cyc — Dres

Best Of Big Cyc: https://goo.gl/ui5X38 Sub­scri­be here: https://goo.gl/rAXJ8L Music video by Big Cyc per­for­ming Dres. © 2002 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI