Irek Dudek
Biografia

Irek Dudek

Ireneusz Dudek (ps. artystycz­ny Shakin’ Dudi; ur. 7 maja 1951 w Katowi­cach) – polski kompo­zy­tor, wokali­sta, harmo­nij­karz i autor tekstów. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Od najmłod­szych lat zajmował się muzyką, najpierw rozpo­czął naukę gry na skrzyp­cach, a następ­nie (samodziel­nie) na harmo­nij­ce ustnej. Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w amator­skiej wówczas grupie SBB na przeło­mie lat 60. i 70. W tym okresie epizodem w karierze muzyka była współ­pra­ca z zespołem Twarze (Twarze Dziel­ni­cy Południo­wej). W 1972 roku przez krótki czas współ­pra­co­wał z krakow­skim zespołem blueso­wym Hall.

W 1973 roku znalazł się w grupie En Face Jerzego Grunwal­da, a także stworzył swój pierwszy zespół Apoka­lip­sa wraz z Maciejem Radzie­jew­skim, Krystia­nem Wilcz­kiem i Markiem Surzynem. W później­szym okresie do zespołu dołączy­li Jan Boryse­wicz, Andrzej Dybul oraz Rafał Rękosie­wicz. W 1974 roku Dudek współ­pra­co­wał z koncer­to­wym wciele­niem grupy Breakout. W 1977 roku rozwią­zał Apoka­lip­sę i wraz z Janem Janow­skim utworzył bluesowy duet Irjan, który koncer­to­wał z dużymi zmianami perso­nal­ny­mi do roku 1980 (m.in. na impre­zach blueso­wych w Białym­sto­ku, Poznaniu i Sopocie, a w latach 1979–1980 także w zachod­nio­nie­miec­kich lokalach oraz w ośrod­kach polonij­nych Kanady i USA). Potem prowa­dził kolejne własne zespoły – Dudek Blues Band oraz Blues Session Irene­usza Dudka.

W 1981 roku zorga­ni­zo­wał w Katowi­cach festiwal Rawa Blues Festival, który jest uważany za najwięk­szy i najważ­niej­szy festiwal bluesowy w Polsce.

W latach 1984–1987 i ponownie od 1999 wystę­po­wał jako rockan­drol­lo­wy piosen­karz pod pseudo­ni­mem Shakin’ Dudi, tworząc pasti­szo­we piosenki do tekstów Dariusza Duszy. W tym reper­tu­arze zaist­niał dla szerszej publicz­no­ści. Konty­nu­acją tego stylu muzyki była grupa The Dudi’s powstała w roku 1986.

Równo­le­gle Dudek zajmował się bluesem, m.in. grając w forma­cjach Big Blues Band, Big Band Boogie oraz Trio Dudek–Błędowski–Gembalski, a także współ­pra­cu­jąc z grupą Kwadrat.

W roku 1988 wyemi­gro­wał do Holandii, zamiesz­kał w Amster­da­mie. W 1989 roku uległ ciężkie­mu wypad­ko­wi samocho­do­we­mu; odnie­sio­ne obraże­nia nie pozwo­li­ły mu przez wiele miesięcy na konty­nu­owa­nie kariery. Jego powrót nastąpił podczas Rawy Blues w 1990 roku z zespołem Big Band Boogie. Do Polski na stałe wrócił w 1993 roku (arch.). Wraz z Irek Dudek Sympho­nic Blues koncer­to­wał w Europie Zachod­niej, nagrał też program dla niemiec­kiej telewi­zji WDR.

Fascy­na­cja Dudka neo swingiem przynio­sła 3 płyty, wydane pod szyldem Shakin' Dudi, z muzyką łączącą rock’n’rolla i swing. W 2004 roku Shakin' Dudi w sześcio­oso­bo­wym składzie nagrał program telewi­zyj­ny ''Shakin' Dudi – śpiewak przebo­jów''. Od tego momentu zespół wznowił aktywną działal­ność koncer­to­wą. W 2008 roku, w nowym składzie (ze starego pozostał tylko Dusza) Shakin' Dudi wydał album Złota płyta – ciąg dalszy. W paździer­ni­ku tego roku ukazał się Ziuta Blues, biogra­fia Dudka autor­stwa Marcina Babko. Jest prezesem Stowa­rzy­sze­nia Miłośni­ków Muzyki Blueso­wej.

Jest żonaty. Ma córkę Agatę, druga córka Dorota, zmarła w 2001 w wieku 7 lat. Został ambasa­do­rem zorga­ni­zo­wa­nych w Krakowie Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016.

Nagrody

 • 1985: nagroda publicz­no­ści na KFPP w Opolu za piosenkę "Au sza la la la".
 • 1996: laureat nagrody im. M. Jurkow­skiej przyzna­wa­nej przez Program III Polskie­go Radia.
 • 2005: Cegła Janoscha za rozsła­wia­nie Górnego Śląska przyzna­na przez czytel­ni­ków katowic­kiej Gazety Wyborczej.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI